STATUS QUO

учитель, зарплата, Гоструда

На Львівщині вчитель відстояв свою зарплату

За результатами інспекційного відвідування ГУ Держпраці педагогічній працівниці повернули неправомірно зменшене їй навантаження. Про це повідомляє прес-служба ГУ Держпраці у Львівській області. 

До Головного управління Держпраці у Львівській області щодо порушення трудових прав звернулась педагогічна працівниця одного із закладів освіти Турківського району. Зокрема заявниця повідомляла про зменшення педагогічного навантаження, тобто зменшення тривалості робочого часу та переведення її на 0,75 ставки.

Головне управління провело інспекційне відвідування у закладі освіти та виявило низку порушень чинного законодавства. За результатами проведеного заходу контролю адміністрацією Закладу видано наказ про перетарифікацію, чим скасовано встановлення неповного робочого часу заявниці та повернуто їй 0,25 ставки.

В Держпраці пояснюють: в трудовому законодавстві визначено певні умови щодо правомірності зменшення ставки педагогічного працівника. Законом України "Про загальну середню освіту", зокрема, п.1 ст.25 цього Закону передбачено, що розподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється його керівником та затверджується відповідним органом управління освітою. Причому пунктом 2 зазначеної вище статті встановлено, що педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою. Однак, в ході інспекційного відвідування адміністрацією закладу освіти не надано жодних документів, які б свідчили про згоду працівниці на зменшення її педагогічного навантаження.

Частиною 3 статті 32 КЗпП України обумовлено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Водночас, про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.


По результатам инспекционного посещения ГУ Гоструда педагогической работнице вернули неправомерно уменьшенную ей нагрузку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Гоструда во Львовской области. 

В Главное управление Гоструда во Львовской области по поводу нарушения трудовых прав обратилась педагогическая работница одного из учебных заведений Турковского района. В частности заявительница сообщала об уменьшении педагогической нагрузки, то есть уменьшение продолжительности рабочего времени и перевода ее на 0,75 ставки.

Главное управление провело инспекционное посещение в учебном заведении и выявила ряд нарушений действующего законодательства. По результатам проведенного мероприятия контроля администрацией Учреждения издан приказ о перетарификации, чем отменено установление неполного рабочего времени заявительницы и возвращено ей 0,25 ставки.

В Гоструда объясняют: в трудовом законодательстве определены определенные условия правомерности уменьшения ставки педагога. Законом Украины "Об общем среднем образовании", в частности, п.1 ст.25 этого Закона предусмотрено, что распределение педагогической нагрузки в общеобразовательном учебном заведении осуществляется его руководителем и утверждается соответствующим органом управления образованием. Причем пунктом 2 указанной выше статьи установлено, что педагогическая нагрузка учителя заведения общего среднего образования независимо от подчинения, типа и формы собственности объемом менее тарифной ставки, предусмотренной частью первой настоящей статьи, устанавливается только с его согласия. Однако в ходе инспекционного посещения администрацией учебного заведения не было представлено никаких документов, которые бы свидетельствовали о согласии работницы на уменьшение ее педагогической нагрузки.

Частью 3 статьи 32 КЗоТ Украины предусмотрено, что в связи с изменениями в организации производства и труда допускается изменение существенных условий труда при продолжении работы по той же специальности, квалификации или должности. В то же время, об изменении существенных условий труда - систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установлении или отмене неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение разрядов и наименования должностей и других - работник должен быть извещен не позднее чем за два месяца.

Автор: Тетяна Костенко