STATUS QUO

бойцы-добровольцы, АТО

Більше 100 мешканців Львівщини визнані бійцями-добровольцями

Згідно рішення Львівської обласної рада, вже 115 бійців добровольчих батальйонів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, визнали бійцями-добровольцями. Про це повідомляє прес-служба Городоцької райдержадміністрації.

Відтак, їм видають відповідні посвідчення та надають одноразову грошову допомогу у розмірі 3 тисячі гривень. Своїм правом уже скористалися 115 мешканців Львівщини.

Бійцем-добровольцем АТО, згідно з встановленим Порядком, може бути визнано особу, яка перебувала або перебуває у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувались для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому не ввійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України й інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів та брали безпосередню участь у бойових діях.

Для визнання бійцем-добровольцем АТО особа повинна надати такі документи:

  • довідку керівника добровольчого формування про особу-заявника, що входить до складу добровольчого батальйону, із зазначенням терміну перебування в зоні проведення антитерористичної операції;
  • письмові свідчення не менше як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", що підтверджують участь в антитерористичній операції особи-заявника;
  • інші матеріали, які засвідчують безпосередню участь в бойових діях на сході України (фото- і відеофіксація) (за наявності);
  • висновок/характеристику громадської організації (за наявності).

Для визнання бійцями-добровольцями АТО, особи, зазначені в пункті 2 цього Порядку, також мають подати до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації такі документи: заяву, копію паспорта, копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків і документи, передбачені пунктом 3 цього Порядку.

Подані особою документи розглядаються на найближчому засіданні комісії, але не пізніше, ніж у місячний строк після подачі документів. Відсутність документів, визначених пунктом 3 цього Порядку, або їх недостовірність є підставою для відмови у визнанні бійцем-добровольцем АТО. Витяг з протоколу засідання комісії департаментом соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації скеровується в управління соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів для формування списків на виплату допомоги.


Согласно решению Львовского областного совета, уже 115 бойцов добровольческих батальонов, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, признали бойцами-добровольцами. Об этом сообщает пресс-служба Городоцкой райгосадминистрации.

Им выдают соответствующие удостоверения и предоставляют одноразовую денежную помощь в размере 3000 гривен. Своим правом уже воспользовались 115 жителей Львовщины.

Бойцом-добровольцем АТО, согласно установленным Порядком, может быть признан человек, который находился или находится в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины, но в дальнейшем не вошли в состав Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел Украины, Национальной гвардии Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, и принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Для признания бойцом-добровольцем АТО необходимо предоставить следующие документы:

  • справку руководителя добровольческого формирования о личности-заявителя, которыый входит в состав добровольческого батальона, с указанием срока пребывания в зоне проведения антитеррористической операции;
  • письменные показания не менее двух свидетелей из числа лиц, вместе с таким заявителем принимали участие в антитеррористической операции и получили статус участника боевых действий, или инвалида войны, или участника войны, в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", подтверждающие участие в антитеррористической операции лица-заявителя;
  • другие материалы, подтверждающие непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины (фото и видеофиксация) (при наличии);
  • вывод/характеристику общественной организации (при наличии).

Для признания бойцами-добровольцами АТО, лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, также должны подать в департамент социальной защиты населения облгосадминистрации следующие документы: заявление, копию паспорта, копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего порядке.

Представленные лицом документы рассматриваются на ближайшем заседании комиссии, но не позднее, чем в месячный срок после подачи документов. Отсутствие документов, определенных пунктом 3 настоящего Порядка, или их недостоверность является основанием для отказа в признании бойцом-добровольцем АТО. Выписка из протокола заседания комиссии департаментом социальной защиты населения Львовской областной государственной администрации направляется в управление социальной защиты населения райгосадминистраций и горисполкомов для формирования списков на выплату помощи.

Автор: Тетяна Костенко