STATUS QUO

экология, предприятия, загрязняют, окружающая среда

Екологи назвали найбрудніші підприємства на Львівщині (перелік)

Екологи назвали підприємства, які є найбільшими забруднювачами довкілля на Львівщині. Про це повідомляє прес-служба Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.

За даними Департаменту, до суб’єктів господарювання, що входять до "Переліку 100 об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні" у Львівській  області належать: Добротвірська ТЕС, ДП "Львіввугілля", управління магістральних газопроводів "Львівтрансгаз", Львівське комунальне підприємство "Збиранка", Роздільське державне гірничо–хімічне підприємства "Сірка", Львівське міське комунальн е підприємство "Львівводоканал".

Впливи підприємств на довкілля у I кварталі 2017 року:

 • ДП "Львіввугілля" - обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин протягом I кв. 2017 р. збільшилися на 15 %  порівняно з відповідним періодом у 2016 р. 
 • Добротвірська ТЕС - обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин у I кв. 2017 р. зменшилося на 6,1 %. Проте викиди діоксиду вуглецю збільшилися на 15%  через збільшення кількості спаленого вугілля на 13,97%. Зменшення валових викидів сірчистого ангідриду зумовлене зменшенням вмісту сірки у вугіллі  на 20,9% п.м.р.
 • УМГ "Львівтрансгаз" - протягом I кв. 2017 р. обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин зменшилися на 35 %.
 • ЛМКП "Львівводоканал" - у I кв. 2017 р. обсяги скидів у р. Полтва зворотних вод після каналізаційно–очисних споруд м. Львова по І-ій та ІІ-ій технологічних лініях зменшилися відповідно на 1,1% та 24%.
 • Обсяги скидів у р. Полтва забруднюючих речовин після КОС м. Львова у I кв. 2017 р. по І-ій технологічній лінії збільшилися на 1,8%, а по ІІ-ій – зменшилися на 23%.
 • На балансі Роздільського ДГХП "Сірка" станом на 01.04.2017р. знаходиться понад 3 млн. тонн фосфогіпсів, 79,5 млн. м3 хвостів флотації. Також, на промисловій площадці зазначеного вище підприємства розміщений модифікатор типу "МГ" в обсязі 17,195 тис. тонн,  виготовлений з нейтралізованих гудронних залишків та котлових залишків ангідриду малеїнової кислоти, завезених з Угорщини ДП "Спецсервіс" МВС України.
 • На ЛКП "Збиранка" розміщення відходів призупинено. На території полігону виконувалися лише планові заходи по запобіганню самозаймання відходів і зменшенню їх негативного впливу на довкілля. Фільтрати з території полігону ТПВ накопичуються в резервуарах-накопичувачах, обвалованих дамбами.

Экологи назвали предприятия, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды на Львовщине. Об этом сообщает пресс-служба Департамента экологии и природных ресурсов Львовской облгосадминистрации.

По данным Департамента, к субъектам хозяйствования, входящих в "Перечень 100 объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды в Украине" во Львовской области относятся: Добротворская ТЭС, ГП "Львовуголь", управление магистральных газопроводов "Львовтрансгаз", Львовское коммунальное предприятие "Збиранка", Роздольское государственное горно-химическое предприятие "Сера", Львовское городское коммунальное е предприятие "Львовводоканал".

Влияния предприятий на окружающую среду в I квартале 2017:

 • ГП "Львовуголь" - объемы выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ в течение I кв. 2017 увеличились на 15% по сравнению с соответствующим периодом 2016
 • Добротворская ТЭС - объемы выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ в I кв. 2017 уменьшилось на 6,1%. Однако выбросы диоксида углерода увеличились на 15% из-за увеличения количества сожженного угля на 13,97%. Уменьшение валовых выбросов сернистого ангидрида обусловлено уменьшением содержания серы в угле на 20,9% п.м.р.
 • УМГ "Львовтрансгаз" - в течение I кв. 2017 объемы выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ уменьшились на 35%.
 • ЛГКП "Львовводоканал" - в I кв. 2017 объемы сбросов в р. Полтва сточных вод после канализационно-очистных сооружений Львова по I-й и II-й технологических линиях уменьшились соответственно на 1,1% и 24%.
 • Объемы сбросов в р. Полтва загрязняющих веществ после КОС г. Львова в I кв. 2017 по I-й технологической линии увеличились на 1,8%, а по II-й - уменьшились на 23%.
 • На балансе Роздольского ГГХП "Сера" на 01.04.2017р. находится более 3 млн тонн фосфогипса, 79500000. м3 хвостов флотации. Также, на промышленной площадке указанного выше предприятия размещен модификатор типа "МГ" в объеме 17,195 тыс. тонн, изготовленный из нейтрализованных гудронных остатков и котельных остатков ангидрида малеиновой кислоты, завезенных из Венгрии ГП "Спецсервис" МВД Украины.
 • На ЛКП "Збиранка" размещение отходов приостановлено. На территории полигона выполнялись только плановые мероприятия по предотвращению самовозгорания отходов и уменьшению их негативного воздействия на окружающую среду. Фильтраты с территории полигона ТБО накапливаются в резервуарах-накопителях, обвалованных дамбами.
Автор: Тетяна Костенко