STATUS QUO

У Дрогобицькому КП знайшли порушення

Держекоінспекція провела перевірку КП "Комбінат міського господарства" міста Дрогобич та знайшла чимало порушень та забруднення грунту на місці розміщення відходів.

Як повідомляють у прес-службі Держекоінспекції у Львівській області, інспекція провела позапланову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства Комунальним підприємством "Комбінат міського господарства" міста Дрогобич через скарги громадян щодо розміщення відходів по вулиці Гайдамацькій у місті Дрогобич.

В ході проведення перевірки державними інспекторами виявлено ряд порушень вимог природоохоронного законодавства, а саме:

 • допускається зберігання та видалення відходів на об'єкті на відкритому грунті по вулиці Гайдамацькій міста Дрогобич;
 • не здійснюються організаційні, науково-технічні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів з об’єкту;
 • допускається змішування відходів плівки, паперу, картону, ПЕТ-пляшкок з ТПВ;
 • не забезпечується захист земель від забруднення та засмічення;
 • не вживаються заходи щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків такого впливу на об'єкті;
 • не заключена угода з спеціалізованою організацією на вивіз інфільтрату, утвореного при складуванні ТПВ на об'єкті;
 • не ведеться первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що   утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються на об’єкті;
 • не призначено відповідальних осіб у сфері поводження з відходами;
 • не визначено склад і властивості відходів, які розміщено по вулиці Гайдамацькій міста Дрогобич.

За виявлені порушення вимог природоохоронного законодавства посадову особу підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до ст.ст. 52, 82, 82-1 та 82-4, 188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення та видано припис обов’язковий до виконання.

Крім цього, відділ інструментально-лабораторного контролю Інспекції відібрав проби грунту, за результатами яких виявлено перевищення вмісту забруднюючих речовин відносно фонової проби а саме: цинку, кадмію, свинцю, міді, фосфору, заліза, нітратів, хлоридів та амонію. На даний час Інспекція підраховує шкоду, заподіяну державі внаслідок забруднення землі.


Госэкоинспекция провела проверку КП "Комбинат городского хозяйства" города Дрогобыч и нашла немало нарушений и загрязнение почвы на месте размещения отходов.

Как сообщают в пресс-службе Госэкоинспекции во Львовской области, инспекция провела внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства коммунальным предприятием "Комбинат городского хозяйства" города Дрогобыч из-за жалоб граждан по размещению отходов по улице Гайдамацкой в ​​городе Дрогобыч.

В ходе проведения проверки государственными инспекторами выявлено ряд нарушений требований природоохранного законодательства, а именно:

 • допускается хранение и удаление отходов на объекте на открытом грунте по улице Гайдамацкой города Дрогобыч;
 • не осуществляются организационные, научно-технические и технологические мероприятия для максимальной утилизации отходов, реализации или передачи их другим потребителям или предприятиям, учреждениям и организациям, занимающимся сбором, обработкой и утилизацией отходов с объекта
 • допускается смешивание отходов пленки, бумаги, картона, ПЭТ-пляшкок с ТБО;
 • не обеспечивается защита земель от загрязнения и засорения;
 • не принимаются меры по предотвращению негативного и экологоопасного влияния на земельные участки и ликвидации последствий такого влияния на объекте
 • не заключена сделка со специализированной организацией на вывоз инфильтрата, образованного при складировании ТБО на объекте
 • не ведется первоначальный текущий учет количества, типа и состава отходов, которые образуются, собираются, перевозятся, хранятся, обрабатываются, утилизируются, обезвреживаются и удаляются на объекте
 • не определено ответственных лиц в сфере обращения с отходами;
 • не определен состав и свойства отходов, которые размещены по улице Гайдамацкой города Дрогобыч.

За выявленные нарушения требований природоохранного законодательства должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности в соответствии со ст 52, 82, 82-1 и 82-4, 188-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях и выдано предписание обязательный к исполнению.

Кроме этого отдел инструментально-лабораторного контроля Инспекции отобрал пробы грунта, по результатам которых выявлено превышение содержания загрязняющих веществ относительно фоновой пробы, а именно: цинка, кадмия, свинца, меди, фосфора, железа, нитратов, хлоридов и аммония. В настоящее время Инспекция подсчитывает ущерб, причиненный государству в результате загрязнения земли.