STATUS QUO

У Дрогобичі заговорили про підвищення плати за проїзд у маршрутках

Перевізник Дрогобича скаржиться, що 4 грн. – замала плата за проїзд. Про це стало відомо з доповіді про стан пасажирських перевезень у місті Дрогобич на засіданні Виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, інформує прес-служба Дрогобицької міської ради.

Як доповів головний спеціаліст відділу економіки з питань підприємництва, транспорту і зв`язку Ігор Юзьвяк, з січня 2018 року зріс розмір мінімальної заробітної плати приблизно на 16% і становить 3 723,00 грн. Ціни на пальне з січня по квітень 2018 року також зростали. Тому за січень – лютий робота дільниці була збитковою. А з березня по червень — з незначними прибутками. Фінансовий результат за січень – червень 2018 року є збитковим (- 170 312,37 грн).

Також за 6 місяців роботи було перевезено більш як 700 тис. пільговиків (на суму 2 млн 800 тис. грн). Протягом 2018 року дільниця не отримувала з міського бюджету жодних відшкодувань на витрати за пільговий проїзд пасажирів.

Протягом року підприємство надавало посильну допомогу транспортом на безоплатній основі для перевезення дітей учасників АТО, членів Братства ОУН – УПА, членів Асоціації інвалідів, членів товариства "Просвіта", членів спілки чорнобильців, дітей зі сходу, членів громадської організації "Лемківщина" для перевезення призовників та мобілізованих осіб, футбольної команди "Галичина", а також забезпечувало перевезення мешканців та гостей міста до міських кладовищ під час поминальних заходів. На ці заходи підприємство понесло прямих затрат (пальне і зарплата водія) близько 90 тис. грн.

Тому діючий тариф на послуги з перевезення пасажирів, затверджений рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради №141 від 29.06.2017р. у розмірі 4 грн. на сьогодні є низьким. Він не забезпечує рентабельну роботу підприємства та покриття собівартості перевезень, що в свою чергу завдає збитки підприємству, та може спричинити зупинку роботи автобусів на маршрутах, погіршити технічний стан транспортних засобів, а особливо тих вузлів і агрегатів, що безпосередньо впливають на забезпечення безпеки перевезень. Погіршення стану транспортних засобів спричиняє часті зриви графіків руху, що є найбільшою підставою скаржитись для жителів міста.

Вирішення проблеми можливе у разі перегляду тарифів на перевезення пасажирів шляхом приведення їх до економічно-обґрунтованого рівня, який би забезпечив стале надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та належну реалізацію вимог статті 10 Закону України "Про автомобільний транспорт", згідно яким тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень.


Перевозчик Дрогобыча жалуется, что 4 грн. - низкая плата за проезд. Об этом стало известно из доклада о состоянии пассажирских перевозок в городе Дрогобыч на заседании Исполнительного комитета Дрогобычского городского совета, сообщает пресс-служба горсовета.

Как доложил главный специалист отдела экономики и по вопросам предпринимательства, транспорта и связи Игорь Юзьвяк, с января 2018 увеличен размер минимальной заработной платы примерно на 16% и составляет 3 723,00 грн. Цены на топливо с января по апрель 2018 также росли. Поэтому за январь - февраль работа участка была убыточной. А с марта по июнь - с незначительными доходами. Финансовый результат за январь - июнь 2018 является убыточным (- 170 312,37 грн).

Также за 6 месяцев работы было перевезено более 700 тыс. льготников (на сумму 2 млн 800 тыс. грн). В течение 2018 участок не получал из городского бюджета никаких возмещений на расходы за льготный проезд пассажиров.

В течение года предприятие предоставляло посильную помощь транспортом на безвозмездной основе для перевозки детей участников АТО, членов Братства ОУН - УПА, членов Ассоциации инвалидов, членов общества "Просвита", членов союза чернобыльцев, детей с востока, членов общественной организации "Лемковщина" для перевозки призывников и мобилизованных лиц, футбольной команды "Галичина", а также обеспечивало перевозки жителей и гостей города к городским кладбищам во время поминальных мероприятий. На эти цели предприятие понесло прямых затрат (топливо и зарплата водителя) около 90 тыс. грн.

Поэтому действующий тариф на услуги по перевозке пассажиров, утвержденный решением исполнительного комитета Дрогобычского городского совета №141 от 29.06.2017р. в размере 4 грн. сегодня является низким. Он не обеспечивает рентабельную работу предприятия и покрытия себестоимости перевозок, что в свою очередь наносит ущерб предприятию и может привести к остановке работы автобусов на маршрутах, ухудшить техническое состояние транспортных средств, особенно узлов и агрегатов, непосредственно влияющие на обеспечение безопасности перевозок. Ухудшение состояния транспортных средств влечет частые срывы графиков движения, что является крупнейшей основанием жаловаться для жителей города.

Решение проблемы возможно в случае пересмотра тарифов на перевозки пассажиров путем приведения их к экономически обоснованному уровню, который бы обеспечил устойчивое предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта и надлежащую реализацию требований статьи 10 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", согласно которым тарифная политика на автомобильном транспорте должна удовлетворять предпринимательский интерес, обеспечивать развитие автомобильного транспорта, стимулировать внедрение новейших технологий перевозок.

comments powered by Disqus