STATUS QUO

Що змінилося при нарахуванні субсидій

На своєму офіційному сайті Міністерство соціальної політики опублікувало основні зміни при нарахуванні субсидій, які вже внесли до відповідної Постанови Кабміну. Зміни до порядку призначення житлових субсидій розширюють коло їх отримувачів, зазначають у Міністерстві. 

Йдеться про таке:

 1. Якщо ЄСВ не сплачується з вини роботодавця, субсидію призначатимуть на загальних умовах. Це означає, що якщо відсутня сплата єдиного соціального внеску не з вини громадянина, а через неплатежі установи де він або вона працює, то субсидія буде призначена. Таким чином громадяни, які працюють та чесно сплачують податки будуть захищені від негативних факторів, які від них не залежать.
 2. Якщо ЄСВ не сплачується через відсутність роботи, то субсидія буде надана безробітним у сільській місцевості та райцентрах, а також безробітним у містах за умови перебування на обліку в центрі зайнятості. Є об'єктивна різниця між умовами та можливістю працевлаштування у великих містах та в маленьких містечка та селищах: якщо у містах є дефіцит робочої сили, то в селищах навпаки - дефіцит робочих місць, вважають у Міністерстві. З урахуванням цього було ухвалено зазначену норму, яка вимагає від мешканців міст перебування на обліку в центрах зайнятості, як ознаку того, що людина намагається вийти зі скрутної ситуації та заробити кошти чесною працею, а під час складного періоду їхнього життя держава надасть необхідну підтримку у вигляді субсидій.
 3. Субсидія призначатиметься громадянам, які працюють за кордоном і сплачують там ЄСВ, це потрібно підтвердити документально. Якщо ж ЄСВ не сплачується за кордоном, то такі громадяни мають можливість укласти договір про сплату єдиного соціального внеску в Україні та отримати право на субсидію.
 4. Працездатні онкохворі (за наявності висновку ЛКК) чи сім’ї, в яких є алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), отримуватимуть субсидію на основі звернення на Комісію. Саме спеціальні Комісії, утворені при місцевих органах влади, визначатимуть у кожній конкретній ситуації, чи дійсно домогосподарство потребує допомоги. Такий індивідуальний підхід дозволить забезпечити адресність підтримки та уникнути відмов у її наданні через формальні перепони.
 5. Субсидія нараховуватиметься на опалювальну площу, яка не перевищує 120 квадратних метрів для квартир та 200 квадратних метрів для індивідуальних будинків. Під час реалізації програми субсидій виявились ситуації, коли людям відмовлялось у допомозі через перевищення норм площі помешкання, при тому опалювальна площа була значно меншою через, наприклад, прибудови господарських приміщень до звичайних сільських будинків. Прибудови не опалювались, а отже, на них не витрачалась субсидія. Розрахунок субсидії на опалювальну площу дозволить уникнути цієї штучної перепони.
 6. Передбачено отримання субсидії для категорій громадян на понаднормову площу, але не більше за 30% від норми, а саме: для отримувачів пенсій у зв'язку зі втратою годувальника; отримувачів пенсій за вислугою років; отримувачів соціальної допомоги за інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Також, залишено без змін норму для неврахування норм площі для багатодітних сімей та будинків сімейного типу.
 7. Субсидія буде призначена тим домогосподарствам, які проживають в одному житловому приміщенні, що перевищує норми площі, та мають розділені особові рахунки. Практика надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг показала, що існують випадки, коли у великих за площею житлових приміщеннях проживають одразу декілька сімей, наприклад у будинках, які отримані в спадок. Але через велику площу таких будинків раніше їм було відмовлено в отриманні допомоги, не зважаючи на розмір їхнього доходу. Відтепер такі сім'ї отримуватимуть субсидію в розрахунку не на загальну опалювальну площу, а на ту, яка належить саме їм, звісно, якщо вона не перевищуватиме встановлені норми.
 8. Відтепер при розрахунку розміру субсидії не враховуватимуться аліменти, сплачені на дитину. Не враховуватиметься і отримана домогосподарством спеціальна бюджетна дотація за вирощування телят. У таких випадках сума субсидії буде більшою через неврахування частини доходів, які бралися до розрахунку раніше.
 9. Громадяни сплачуватимуть лише вартість фактично спожитої послуги. Тобто, якщо газу, води чи електроенергії спожито менше за обов'язковий платіж, то сплачено буде рівно за спожите.

Варто також зазначити, що потреба у повторних зверненнях до органів соціального захисту населення через зміни у порядку нарахування розміру субсидій - відсутня. Розрахунок вже призначених субсидій за новими параметрами відбудеться в автоматичному режимі на опалювальний сезон. Ті, хто раніше не звертався за субсидією, може зробити це у будь який зручний для себе час.

Наголошуємо, що відмова у субсидії в усній формі - протиправна. Кожен має право звернутись за субсидією та отримати офіційне рішення від органу соціального захисту населення. У випадках порушення прав просимо звертатись за телефонами гарячої урядової лінії 15-45 та спеціальної гарячої лінії для таких випадків за номером 0-800-502-757.


На своем официальном сайте Министерство социальной политики опубликовало основные изменения при начислении субсидий, которые уже внесли в соответствующего постановления Кабмина. Изменения в порядке назначения жилищных субсидий расширяют круг их получателей, отмечают в Министерстве. 

Речь идет о следующем:

 1. Если ЕСВ не уплачивается по вине работодателя, субсидию будут назначать на общих условиях. Это означает, что если отсутствует уплата единого социального взноса не по вине гражданина, а из-за неплатежей учреждения, где он или она работает, то субсидия будет назначена. Таким образом граждане, которые работают и честно платят налоги, будут защищены от негативных факторов, которые от них не зависят.
 2. Если ЕСВ не уплачивается из-за отсутствия работы, то субсидия будет предоставлена ​​безработным в сельской местности и райцентрах, а также безработным в городах при условии пребывания на учете в центре занятости. Есть объективная разница между условиями и возможностью трудоустройства в крупных городах и в маленьких городка и поселках: если в городах есть дефицит рабочей силы, то в поселках наоборот - дефицит рабочих мест, считают в Министерстве. С учетом этого была принята указанная норма, которая требует от жителей городов пребывания на учете в центрах занятости, как признак того, что человек пытается выйти из затруднительной ситуации и заработать средства честным трудом, а во время сложного периода их жизни государство окажет необходимую поддержку в виде субсидий.
 3. Субсидия будет назначаться гражданам, работающим за рубежом и платящим там ЕСВ, это нужно подтвердить документально. Если же ЕСВ не уплачивается за рубежом, то такие граждане имеют возможность заключить договор об уплате единого социального взноса в Украине и получить право на субсидию.
 4. Трудоспособные онкобольные (при наличии заключения ВКК) или семьи, в которых есть алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), будут получать субсидию на основе обращения в Комиссию. Именно специальные комиссии, образованные при местных органах власти, будут определять в каждой конкретной ситуации, действительно ли домохозяйство нуждается в помощи. Такой индивидуальный подход позволит обеспечить адресность поддержки и избежать отказов в ее предоставлении по формальным причинам.
 5. Субсидия будет начисляться на отапливаемую площадь, которая не превышает 120 квадратных метров для квартир и 200 квадратных метров для индивидуальных домов. Во время реализации программы субсидий оказались ситуации, когда людям отказывалось в помощи из-за превышения норм площади жилья, при этом отапливаемая площадь была значительно меньше из-за, например, пристройки хозяйственных помещений в обычных сельских домов. Пристройки не отапливались, а следовательно, на них не тратилась субсидия. Расчет субсидии на отапливаемую площадь позволит избежать этой искусственной преграды.
 6. Предусмотрено получение субсидии для категорий граждан на сверхурочную площадь, но не более 30% от нормы, а именно: для получателей пенсий в связи с потерей кормильца; получателей пенсий по выслуге лет, получателей социальной помощи по инвалидности с детства и детям с инвалидностью. Также, оставлена без изменений норма для неучета норм площади для многодетных семей и домов семейного типа.
 7. Субсидия будет назначена тем домохозяйствам, проживающим в одном жилом помещении, превышающем нормы площади, и имеющих раздельные лицевые счета. Практика предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг показала, что существуют случаи, когда в больших по площади жилых помещениях проживают сразу несколько семей, например в домах, полученных по наследству. Но из-за большой площади таких домов ранее им было отказано в получении помощи, несмотря на размер их дохода. Отныне такие семьи будут получать субсидию в расчете не на общую отапливаемую площадь, а на ту, которая принадлежит именно им, конечно, если она не будет превышать установленные нормы.
 8. Теперь при расчете размера субсидии не будут учитываться алименты, уплаченные ребенка. Не будет учитываться и полученная домохозяйством специальная бюджетная дотация за выращивание телят.
 9. Граждане будут платить только стоимость фактически потребленной услуги. То есть, если газа, воды или электроэнергии потреблено меньше обязательного платежа, то уплачено будет ровно за потребленное.

Стоит также отметить, что потребность в повторных обращениях в органы социальной защиты населения через изменения в порядке начисления размера субсидий - отсутствует. Расчет уже назначенных субсидий за новыми параметрами состоится в автоматическом режиме на отопительный сезон. Те, кто раньше не обращался за субсидией, может сделать это в любое удобное для себя время.

Подчеркиваем, что отказ в субсидии в устной форме - противоправен. Каждый имеет право обратиться за субсидией и получить официальное решение от органа социальной защиты населения. В случаях нарушения прав обращайтесь по телефонам горячей правительственной линии 15-45 и специальной горячей линии для таких случаев по номеру 0-800-502-757.