STATUS QUO

клещ, безопасность

У Львові навала кліщів - де саме і як вберегтися

Сезон кліщів у розпалі - за епідсезон цього року у Львові з укусами кліщів звернулось 170 осіб. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Укус кліща практично не відчувається, адже його слина містить своєрідну анестезію, однак проблеми від такого укусу можуть бути доволі значними. Про це нагадують в міському управлінні охорони здоров’я. Адже кліщі можуть переносити збудників таких небезпечних інфекційних захворювань, як кліщовий бореліоз (хвороба Лайма) — його переносниками є, власне, іксодові кліщі, кліщовий вірусний енцефаліт, марсельська гарячка тощо.

За результатами 20-річного моніторингу за хворобою Лайма, яке проводило ДУ "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України", встановлено, що практично вся територія Львівської області є небезпечною з точки зору можливого інфікування збудниками хвороби Лайма.

За епідсезон 2019 року в медичні заклади міста щодо присмоктування кліщів звернулись 170 осіб. Покуси зареєстровано на території Сихівського лісопарку, парків Стрийський, Снопківський, "Високий Замок", "Залізні Води", Знесіння, Личаківський. Системний кліщовий бореліоз діагностовано у 33 хворих. На дослідження в лабораторію особливо небезпечних інфекцій доставлено 310 кліщів, зібраних на території місць масового відпочинку міста, із них 21 інфікований бореліями (6,8%).

Перші прояви хвороби Лайма і кліщового енцефаліту

Першим проявом хвороби Лайма є почервоніння на місці присмоктування кліща, головний біль, ломота у всьому тілі та млявість. Починається в терміни від 2 до 30 днів після присмоктування кліща. Якщо не провести лікування на ранній стадії, хвороба може призвести до ураження різних органів: шкіри, суглобів, м'язів, нервової і серцево-судинної системи, і навіть до інвалідності. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100%.

Кліщовий вірусний енцефаліт починається з головного болю, гарячки, нудоти, блювоти, порушення сну. Інкубаційний період триває, в середньому, 7−14 днів, з коливаннями від однієї до 30 діб. При цьому захворюванні переважно уражається центральна нервова система, що може призвести до інвалідності, а в окремих випадках — до летальних наслідків. Вірус зберігається в організмі іксодового кліща, який може потрапити на ваше тіло із землі, кущів та високої трави. Заразитися можна не лише під час кровоссання кліща, але також якщо випадково його розчавити або розчесати місце укусу.

Щоб уникнути укусів кліща:

 • Потрібно підібрати для відпочинку на природі відповідний одяг: світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла — так легше помітити кліщів, а отже і зменшити ризик їх укусів. На голову слід одягнути кепку, панамку, косинку тощо.
 • Кожні 2 години оглядати себе, дітей та друзів, особливо ретельно — ділянки тіла, покриті волоссям.
 • Звільняти від сухої трави, гілок, хмизу місце для привалів в радіусі 20−25 м.
 • Повернувшись додому, слід зняти та оглянути одяг, а також речі, які брали на відпочинок (підстилки, сумки тощо)
 • Якщо на природу брали домашнього улюбленця — його також слід оглянути на наявність кліщів.
 • Використовуйте для захисту від кліщів спеціальні засоби, найчастіше це аерозолі, які відлякують кліщів. Використовуйте їх згідно з інструкцією щодо застосування.

Якщо виявили кліща:

Негайно зверніться до найближчого травмпункту, де кліща видалять, оброблять місце укусу та нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.

Якщо неможливо звернутись до медичного закладу, постарайтесь видалити його самостійно одним з методів:

 • кліща захоплюють пінцетом якомога ближче до його ротового апарату (під головку) і тримаючи строго перпендикулярно до поверхні укусу, витягують розкачуючи, або вивертаючи навколо осі тіла кліща легкими рухами;
 • міцною ниткою перев’язують головну частину кліща і підтягуючи нитку доверху та у боки, витягують із шкіри;
 • з використанням пластикового посуду: у склянці або у пляшці роблять кутовий виріз, який підводять під основу кліща, що присмоктався, після чого кліщ легко видаляється.

При видаленні кліща слід пам’ятати, що різкий відрив кліща багаторазово підсилює ризик зараження.

Після видалення кліща — змастіть ранку антисептичним розчином.

Видаленого кліща необхідно помістити на шматок вологої марлі у флакон, пробірку, інший чистий скляний посуд та щільно закрити кришку. Кліща намагайтесь видалити живим і передати в лабораторію для визначення зараженості. Дослідження кліщів здійснює лабораторія особливо небезпечних інфекцій ДУ "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України" за адресою: м. Львів, вул. Круп’ярська, 27, тел. 276 85 92.

Ретельно вимийте руки з милом.

Зверніться до лікаря-інфекціоніста.


Сезон клещей в разгаре - за эпидсезон этого года во Львове с укусами клещей обратилось 170 человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Укус клеща практически не ощущается, ведь его слюна содержит своеобразную анестезию, однако проблемы от такого укуса могут быть довольно значительными. Об этом напоминают в городском управлении здравоохранения. Ведь клещи могут переносить возбудителей таких опасных инфекционных заболеваний, как клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) - его переносчиками являются, собственно, иксодовые клещи, клещевой вирусный энцефалит, марсельская лихорадка и другие.

По результатам 20-летнего мониторинга болезнью Лайма, проводившего ГУ "Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины", установлено, что практически вся территория Львовской области является опасной с точки зрения возможного инфицирования возбудителями болезни Лайма.

За эпидсезон 2019 года в медицинские учреждения города по присасывания клещей обратились 170 человек. Укусы зарегистрированы на территории Сыховского лесопарка, парков Стрыйский, Снопковский, "Высокий Замок", "Железные Воды", Вознесения, Шевченковский. Системный клещевой боррелиоз диагностирован у 33 больных. На исследование в лабораторию особо опасных инфекций доставлено 310 клещей, собранных на территории мест массового отдыха города, из них 21 инфицирован боррелиями (6,8%).

Первые проявления болезни Лайма и клещевого энцефалита

Первым проявлением болезни Лайма является покраснение на месте присасывания клеща, головная боль, ломота во всем теле и вялость. Начинается в сроки от 2 до 30 дней после присасывания клеща. Если не провести лечение на ранней стадии, болезнь может привести к поражению различных органов: кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, а также к инвалидности. Риск заражения зависит от продолжительности присасывания клеща: на протяжении суток вероятность инфицирования довольно мала, а в конце третьих суток приближается к 100%.

Клещевой вирусный энцефалит начинается с головной боли, лихорадки, тошноты, рвоты, нарушения сна. Инкубационный период длится в среднем 7-14 дней, с колебаниями от одного до 30 суток. При этом заболевании преимущественно поражается центральная нервная система, что может привести к инвалидности, а в отдельных случаях - к летальному исходу. Вирус сохраняется в организме иксодовых клещей, который может попасть на ваше тело с земли, кустов и высокой травы. Заразиться можно не только во время кровососания клеща, но также если случайно его раздавить или расчесать место укуса.

Чтобы избежать укусов клеща:

 • Нужно подобрать для отдыха на природе соответствующую одежду: светлую однотонную одежду с длинными рукавами, плотно прилегающую к телу - так легче заметить клещей, а, следовательно, и уменьшить риск их укусов. На голову следует надеть кепку, панамку, косынку и тому подобное.
 • Каждые два часа осматривать себя, детей и друзей, особенно тщательно - участки тела, покрытые волосами.
 • Освобождать от сухой травы, ветвей, хвороста место для привалов в радиусе 20-25 м.
 • Вернувшись домой, следует снять и осмотреть одежду, а также вещи, которые брали на отдых (подстилки, сумки и т.д.)
 • Если на природу брали домашнего любимца - его также следует осмотреть на наличие клещей.
 • Используйте для защиты от клещей специальные средства, чаще всего это аэрозоли, отпугивающие клещей. Используйте их согласно инструкции по применению.

Если обнаружили клеща:

Немедленно обратитесь в ближайший травмпункт, где клеща удалят, обработают место укуса и предоставят рекомендации по дальнейшему наблюдению.

Если невозможно обратиться в медицинское учреждение, постарайтесь удалить его самостоятельно одним из способов:

 • клеща захватывают пинцетом как можно ближе к его ротовому аппарату (под головку) и держа строго перпендикулярно поверхности укуса, извлекают, раскачивая или выворачивая вокруг оси тела клеща легкими движениями;
 • прочной нитью перевязывают главную часть клеща и, подтягивая нитку вверх и в стороны, вытягивают из кожи;
 • с использованием пластиковой посуды: в стакане или в бутылке делают угловой вырез, который подводят под основание присосавшегося клеща, после чего клещ легко удаляется.

При удалении клеща следует помнить, что резкий отрыв клеща многократно усиливает риск заражения.

После удаления клеща - смажьте ранку антисептическим раствором.

Удаленного клеща необходимо поместить на кусок влажной марли во флакон, пробирку, другой чистую стеклянную посуду и плотно закрыть крышку. Клеща старайтесь удалить живым и передать в лабораторию для определения зараженности. Исследование клещей осуществляет лаборатория особо опасных инфекций ГУ "Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины" по адресу: г.. Львов, ул. Крупьярская, 27, тел. 276 85 92.

Тщательно вымойте руки с мылом.

Обратитесь к врачу-инфекционисту.