STATUS QUO

Які спеціальності обирають львівські випускники - дослідження

Проведено дослідження розподілу випускників у вищих навчальних закладах Львова станом на 2017−2018 навчальний рік. Виявлені цікаві тенденції, наприклад вдвічі зменшилась кількість бажаючих вчитися на готельно-ресторанну справу. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

У рамках моніторингу показників реалізації комплексної стратегії розвитку Львова до 2025 року, за методологією КУ "Інститут міста", проведено дослідження щодо стану вищої освіти у Львові. Мета дослідження — виявити кількість студентів у ЗВО Львова та особливість розподілу випускників за напрями підготовки та освітньо-кваліфікаційними рівнями, визначити частку іноземних студентів, які здобувають освіту у місті. Запити отримані від 25 ЗВО ІІІ-ІV та 43 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Станом на 2011−2018 н.р. близько 111 тис. студентів здобувають вищу освіту у Львові. З них: 81% студентів навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, а 19% - І-ІІ рівнів акредитації.

У структурі ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації за кількістю випускників на першому місці опинились економічні спеціальності (24%, 2016 року 26%), на другому місці — інженерні спеціальності (16%, 2016 — 17%), а третю сходинку між собою розділили юридичні (13%, 2016 — 11%) та суспільні (12%, порівняно з 2016 роком, цей показник зріс вдвічі — 6%) спеціальності.

У структурі ЗВО І-ІІ рівнів акредитації за кількістю випускників перше місце посідають інженерні спеціальності (42%, 2016 — 36%), друге — економічні спеціальності (13%, упродовж року показник з 7% зріс майже вдвічі), а третє — готельно-ресторанна справа та туризм (10%, що вдвічі менше, ніж 2016 — 22%).

Серед випускників ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації 46% осіб стали магістрами та спеціалістами, а 54%- бакалаврами.

Кількість іноземних студентів у місті становить 1560 осіб (це майже 2% від загальної кількості студентів у ЗВО III-IV рівнів акредитації). Загалом у Львові навчаються іноземні студенти з 67 країн світу. Найбільше у місті студентів з Єгипту (20%, що на 5% більше, ніж торік), Республіки Польщі (15%), Федеративної Республіки Нігерії (10%), Королівства Марокко (7%).

"Цьогорічні дані демонструють, що станом на 2017−2018 н.р. ЗВО Львова І-ІІ рівнів акредитації не набули популярності у виборі абітурієнтів (частка студентів (учнів) зменшилась майже на 25%, водночас як у ЗВО це зменшення сягнуло до 3%). По-друге, згідно з даними Головного управління статистики у Львівській області, кількість прибулих до Львова з інших регіонів України, порівняно з 2016 роком, дещо зменшилась. Також, відповідно до Державної служби статистики України, станом на 1999−2002 рр. припадає найменша кількість народжених дітей, зокрема 2001 року рівень народжуваності досягнув найнижчого рівня. Таким чином, ці фактори певною мірою вплинули на скорочення кількості студентів у місті", — зазначила менеджер з питань регіонального розвитку Тетяна Приходько.


Проведено исследование распределения выпускников в высших учебных заведениях по состоянию на 2017-2018 учебный год. Обнаруженные любопытные тенденции, например вдвое уменьшилось количество желающих учиться в гостинично-ресторанное дело. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В рамках мониторинга показателей реализации комплексной стратегии развития Львова до 2025 года, по методологии КУ "Институт города", проведено исследование о состоянии высшего образования во Львове. Цель исследования - выявить количество студентов в ЗВО Львова и особенность распределения выпускников по направления подготовки и образовательно-квалификационным уровням, определить долю иностранных студентов, получающих образование в городе. Запросы получены от 25 ЗВО III-IV и 43 вузов III уровней аккредитации.

По состоянию на 2011-2018 учебный год около 111 тыс. студентов получают высшее образование во Львове. Из них 81% студентов учатся в высших учебных заведениях III-IV уровней аккредитации, а 19% - III уровней аккредитации.

В структуре ЗВО III-IV уровней аккредитации по количеству выпускников на первом месте оказались экономические специальности (24%, 2016 году 26%), на втором месте - инженерные специальности (16%, 2016 - 17%), а третье место между собой разделили юридические (13%, 2016 - 11%) и общественные (12% по сравнению с 2016 годом, этот показатель вырос вдвое - 6%) специальности.

В структуре ЗВО I-II уровней аккредитации по количеству выпускников первое место занимают инженерные специальности (42%, 2016 - 36%), второе - экономические специальности (13%, в течение года показатель с 7% вырос почти вдвое), а третье - гостинично ресторанное дело и туризм (10%, что вдвое меньше, чем 2016 - 22%).

Среди выпускников ЗВО III-IV уровней аккредитации 46% человек стали магистрами и специалистами, а 54% - бакалаврами.

Количество иностранных студентов в городе составляет 1560 человек (это почти 2% от общего количества студентов в ЗВО III-IV уровней аккредитации). Всего в Львове учатся иностранные студенты из 67 стран мира. Больше всего в городе студентов из Египта (20%, что на 5% больше, чем в прошлом году), Республики Польша (15%), Федеративной Республики Нигерии (10%), Королевства Марокко (7%).

"Нынешние данные демонстрируют, что на 2017-2018 учебный год ЗВО Львова I-II уровней аккредитации не получили популярности в выборе абитуриентов (доля студентов (учащихся) уменьшилась почти на 25%, в то время как в ЗВО это уменьшение составило до 3% ). во-вторых, согласно данным Главного управления статистики во Львовской области, количество прибывших во Львов из других регионов Украины, по сравнению с 2016 годом, несколько уменьшилась. Также, согласно Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1999-2002 гг. приходится наименьшее количество родившихся детей, в частности 2001 Риве нь рождаемости достиг самого низкого уровня. Таким образом, эти факторы в определенной степени повлияли на сокращение количества студентов в городе ", - отметила менеджер по вопросам регионального развития Татьяна Приходько.

comments powered by Disqus