STATUS QUO

У Львові перевірили повітря на забрудненість

Лабораторія спостереження за забрудненням атмосферного повітря Львівського регіонального центру з гідрометеорології опублікувало результати моніторингу повітря за вересень 2018 року. 

У вересні 2018 року систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводилися лабораторією спостереження за забрудненням атмосферного повітря (СЗА) Львівського регіонального центру з гідрометеорології на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору чотири рази на добу шість днів на тиждень.

Визначалося 7 забруднюючих домішок, з них основні - пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю та діоксид азоту. До специфічних домішок відносяться: оксид азоту, фтористий водень та формальдегід. Аналіз проб по всіх цих речовинах проводиться лабораторією СЗА. Також проводяться визначення рН опадів.

Стаціонарні пости спостереження у м. Львові:

  1. вул. Юнаківа;
  2. вул. Городоцька, 211;
  3. вул. Соборна, 11;
  4. вул. Зелена, 301;

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилася шляхом порівняння визначених концентрацій із відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених пунктів.

У вересні 2018 року перевищення максимально-разових ГДК спостерігалося тільки по оксиду вуглецю (1% від кількості спостережень) та по формальдегіду (0,3% від кількості спостережень). Середньомісячні концентрації при порівнянні із середньодобовими ГДК дають дещо іншу картину. Тут межу ГДК переступають речовини: пил, діоксид азоту та формальдегід, хоч перевищення максимально разових ГДК по цих речовинах зафіксовано лише по формальдегіду.


Лаборатория наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха Львовского регионального центра по гидрометеорологии опубликовало результаты мониторинга воздуха за сентябрь 2018 года. 

В сентябре 2018-го систематические наблюдения за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе города проводились лабораторией наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (СЗА) Львовского регионального центра по гидрометеорологии на четырех стационарных постах (ПСЗ) с периодичностью отбора четыре раза в сутки шесть дней в неделю.

Определялось 7 загрязняющих примесей, из них основные - пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, оксид углерода и диоксид азота. К специфическим примесям относятся: оксид азота, фтористый водород и формальдегид. Анализ проб по всем этим веществам проводится лабораторией СЗА. Также проводятся определение рН осадков.

Стационарные посты наблюдения в г. Львов:

  1. ул. Юнакива;
  2. ул. Городоцкая, 211;
  3. ул. Соборная, 11;
  4. ул. Зеленая, 301;

Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха проводилась путем сравнения определенных концентраций с соответствующими предельно допустимыми концентрациями (ПДК) веществ в воздухе населенных пунктов.

В сентябре 2018 года превышения максимально-разовых ПДК наблюдалось только по оксиду углерода (1% от количества наблюдений) и по формальдегиду (0,3% от числа наблюдений). Среднемесячные концентрации при сравнении с среднесуточным ПДК дают несколько иную картину. Здесь границу ПДК переступают вещества: пыль, диоксид азота и формальдегид, хотя превышение максимально разовых ПДК по этим веществам зафиксировано только по формальдегиду.

comments powered by Disqus