STATUS QUO

Хто повинен рятувати п'яних? Точка зору

Хто повинен допомагати п'яним, які бувають ще й доволі агресивними, - рятувальники чи швидка допомога? Status Quo представляє думку хірурга Германа Пятова.

Наша медицина перевантажена величезною кількістю п'яних і агресивних пацієнтів. За радянських часів таких пацієнтів можна було зафіксувати (прив'язати до ліжка) і рятувати примусово. Зараз так робити не можна - закон забороняє! П'яний пацієнт може не дати себе навіть оглянути, обматюкати лікарів і медсестер і навіть побити, і зробити з ним нічого не можна! Тому медпрацівники не рвуться допомагати таким хворим.

Суспільство розділене на два протилежні табори. Одні обурюються тим, що диспетчер швидкої з'ясовувала, пив чи не пив хворий, як ніби якщо пив, то рятувати не потрібно, інші цілком резонно їм заперечують, що поки швидка їздить до п’яниць на вулиці, нормальні люди вмирають без медичної допомоги.

Поклавши руку на серце, я не можу однозначно приєднатися до того чи іншого табору.

Те, що алкоголіку не можна відмовляти в медичній допомозі, для будь-якого адекватного медика - істина в останній інстанції. Гуманізм професії медика - це пріоритет, незалежно від раси, віросповідання, національності, громадянства, політичних поглядів і т.д.

З іншого боку, є серйозна проблема: служба швидкої допомоги перевантажена. Бракує машин, не вистачає персоналу. І справа тут не тільки в тому, що мало машин і медпрацівників, справа в безвідповідальному ставленні до медицини взагалі і до "швидкої допомоги" зокрема.

В Україні не сформована культура правильного використання можливостей швидкої допомоги, громадяни бачать в ній допомогу на всі випадки життя.

Приводи для виклику швидкої у нас бувають безглуздими до абсурду: викликають "поміряти тиск", "щось температура піднялася", "в боці закололо", "нежить" і так далі. Такого ніде в світі немає, в жодній країні. Навіть дуже багаті країни не можуть дозволити собі такої розкоші! У США і Великобританії, в Канаді і Німеччині в 80% варіантів наших "приводів" для виклику швидкої хворому запропонують взяти таксі і приїхати в найближчу лікарню (госпіталь) або звернутися до лікаря за місцем проживання.

Охорона здоров'я в усьому світі базується на високопрофесійній, швидкій та ефективній роботи лікарів і медсестер, і саме медик, а не чиновник, є головним в цій системі. І лікарі, і середній медперсонал отримують дуже високі зарплати, що цілком резонно: вони рятують найдорожче - ваше життя і ваше здоров'я. Тому лікар в нормальних країнах до хворого не їздить, тому що час лікаря занадто дорогий.

Винятком, можливо, становитимуть приватні, комерційні "швидкі", де хворий сам оплачує свої "капризи". Якщо пацієнт настільки заможний, що може дозволити собі таку розкіш, то лікар приїде додому. Але коштувати це може і тисячу доларів, і дві, і три.

І тільки в країні, яка "перемогла соціалізм" ми продовжуємо забивати цвяхи мікроскопами - використовуємо лікарів і фельдшерів в ролі "візників" або "санітарів-носіїв", а потім дивуємося, що на серйозний виклик їхати нікому, "всі бригади на виїзді"!

Серед екзотичних приводів для виклику швидкої окреме місце займають виклики до людей, що знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. Дуже часто це виклик до п'яниці, який лежить на вулиці, а викликає "жалісливий перехожий". І в 90% випадків такий ось "пацієнт" не те що "швидкої", а взагалі медичної допомоги не потребує, а максимум потребує витверезника. Просто людина "добре" випила, і настав глибокий сон.

Так, звичайно, п'яний, який заснув на вулиці, схильний до ризику: він може переохолодитися, може стати жертвою злочинців або, якщо сп'яніння важке, просто померти від задухи, захлинувшись власними блювотними масами. Але це не привід везти його в лікарню! Потрібно відновити систему витверезників, щоб п'яними, що валяються на вулиці, займалася окрема служба, щоб вони транспортувалися на спеціальних автомобілях, а не на "швидкій допомозі", спеціально навченими людьми, а не медиками.

Звичайно, в ряді випадків людина, що знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, дійсно потребує швидкої медичної допомоги, і ось саме тому потрібно, щоб в службі витверезників працювали парамедики - не лікарі або фельдшери, а брутальні, фізично міцні чоловіки, яких навчили правилам першої медичної допомоги і прийомам СЛ (серцево-легеневої реанімації). Таким навичкам в багатьох країнах навчають пожежників, поліцейських і працівників інших екстрених служб.

Ну а якщо підходити системно, проблема алкоголізації населення досягла таких масштабів і таких катастрофічних глибин, що давно вже пора вводити сухий закон. Але!!! Але це, як написав один з моїх читачів в коментарі, "це якщо нашій владі потрібен розумний, тверезий народ".

Є серед вас люди, які щиро вірять, що нашій владі потрібен розумний і тверезий народ?

Нагадаємо, петиція щодо створення окремої служби для допомоги людям в стані алкогольного сп'яніння зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій. 

По матеріалам ресурсу "Служба 112 у Львівській області, спроба покращити ситуацію".


Кто должен помогать пьяным, которые бывают еще и довольно агрессивными, - спасатели или скорая помощь? Status Quo представляет мнение хирурга Германа Пятова.

Наша медицина перегружена огромным количеством пьяных и агрессивных пациентов. В советское время таких пациентов можно было зафиксировать (привязать к кровати) и спасать принудительно. Сейчас так делать нельзя - закон запрещает! Пьяный пациент может не дать себя даже осмотреть, обматерить врачей и медсестер и даже побить, и сделать с ним ничего нельзя! Поэтому медработники не рвутся помогать таким больным.

Общество разделено на два противоположных лагеря. Одни возмущаются тем, что диспетчер скорой выясняла, пил или не пил больной, как будто если пил, то спасать не нужно, другие вполне резонно им возражают, что пока скорая ездит к пьяницам на улице, нормальные люди умирают без медицинской помощи.

Положа руку на сердце, я не могу однозначно присоединиться к тому или иному лагерю.

То, что алкоголику нельзя отказывать в медицинской помощи, для любого адекватного медика - истина в последней инстанции. Гуманизм профессии медика - это приоритет, независимо от расы, вероисповедания, национальности, гражданства, политических взглядов и т.д.

С другой стороны, есть серьезная проблема: служба скорой помощи перегружена. Не хватает машин, не хватает персонала. И дело здесь не только в том, что мало машин и медработников, дело в безответственном отношении к медицине вообще и к "скорой помощи" в частности.

В Украине не сформирована культура правильного использования возможностей скорой помощи, граждане видят в ней помощь на все случаи жизни.

Поводы для вызова скорой у нас бывают бессмысленными до абсурда: вызывают "померить давление", "что-то температура поднялась", "в боку закололо", "насморк" и так далее. Такого нигде в мире нет ни в одной стране. Даже очень богатые страны не могут позволить себе такой роскоши! В США и Великобритании, в Канаде и Германии в 80% вариантов наших "поводов" для вызова скорой больному предложат взять такси и приехать в ближайшую больницу (госпиталь) или обратиться к врачу по месту жительства.

Здравоохранение во всем мире базируется на высокопрофессиональной, быстрой и эффективной работе врачей и медсестер, и именно медик, а не чиновник, является главным в этой системе. И врачи, и средний медперсонал получают очень высокие зарплаты, что вполне резонно: они спасают самое дорогое - вашу жизнь и ваше здоровье. Поэтому врач в нормальных странах к больному не ездит, потому что время врача слишком дорого.

Исключением, возможно, составят частные, коммерческие "скорые", где больной сам оплачивает свои "капризы". Если пациент настолько богат, что может позволить себе такую ​​роскошь, то врач приедет домой. Но стоить это может и тысячу долларов, и две, и три.

И только в стране, которая "победила социализм" мы продолжаем забивать гвозди микроскопами - используем врачей и фельдшеров в роли "извозчиков" или "санитаров-носильщиков", а потом удивляемся, что на серьезный вызов ехать никому, "все бригады на выезде"!

Среди экзотических поводов для вызова скорой отдельное место занимают вызовы к людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Очень часто это вызов к пьянице, который лежит на улице, а вызывает "сердобольный прохожий". И в 90% случаев такой вот "пациент" не только в "скорой", а вообще в медицинской помощи не нуждается, а максимум нуждается в вытрезвителе. Просто человек "хорошо" выпил, и наступил глубокий сон.

Да, конечно, пьяный, который заснул на улице, склонен к риску: он может переохладиться, может стать жертвой преступников или, если опьянение тяжелое, просто умереть от удушья, захлебнувшись собственными рвотными массами. Но это не повод везти его в больницу! Нужно восстановить систему вытрезвителей, чтобы пьяными, валяющиеся на улице, занималась отдельная служба, чтобы они транспортировались на специальных автомобилях, а не на "скорой помощи", специально обученными людьми, а не медиками.

Конечно, в ряде случаев человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, действительно нуждается в скорой медицинской помощи, и вот именно поэтому нужно, чтобы в службе вытрезвителей работали парамедики - не врачи или фельдшеры, а грубые, физически крепкие мужчины, обученные правилам первой медицинской помощи и приемам СЛ (сердечно-легочной реанимации). Таким навыкам во многих странах обучают пожарных, полицейских и работников других экстренных служб.

Ну а если подходить системно, проблема алкоголизации населения достигла таких масштабов и таких катастрофических глубин, что давно уже пора вводить сухой закон. Но!!! Но это, как написал один из моих читателей в комментарии, "это если нашей власти нужен умный, трезвый народ".

Есть среди вас люди, которые искренне верят, что нашей власти нужен умный и трезвый народ?

Напомним, петиция о создании отдельной службы для помощи людям в состоянии алкогольного опьянения зарегистрирована в Единой системе местных петиций. 

По матеріалам ресурса "Служба 112 во Львовской области, попытка улучшить ситуацию". 

 

comments powered by Disqus