STATUS QUO

На Львівщині звільнили від покарання підприємця, з вини якого загинув працівник

Суд звільнив від відбування покарання підприємця, з вини якого у жовтні 2018 року у Миколаєві загинув робітник. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.      

Нагадаємо, трагедія сталася в жовтні 2017 року м.Миколаїв. Обвинувачений підприємець залучив найманих працівників до розвантаження на вулиці Болоня гранітних плит зі спеціалізованого вантажного фургона марки Меrsedes - Benz за допомогою навантажувача Balkankar DV 3,5. Керуючи Меrsedes - Benz під час розгрузки плит, підприємець почав рух фургона вперед і маневр розвороту. Автомобіль під час руху нахилився під вагою 6 гранітних плит загальною масою близько 1,4 т., І незакріплені плити нахилилися на двох найнятих працівників, притиснувши їх до лівого борту кузова автомобіля. Почувши крики, він зупинив автомобіль і заскочив на кузов через правий борт і почав допомагати їм утримати плити і повернути їх в попереднє положення. Однак, в цей час борт, в який спиралися обидва працівники, розщепився, і вони всі разом впали на землю. Нахилені плити теж перекинулися і впали з кузова на землю, придавивши при цьому своїм верхнім торцем одного з робітників, від чого останній отримав травми, несумісні з життям, і від яких настала його смерть на місці події.

Отже, під час розвантаження гранітних плит за допомогою навантажувача Balkankar DV 3,5 зі спеціалізованого вантажного фургона марки Меrsedes - Benz проводив маневрування з вантажем після зняття з нього кріплення, чим порушив вимоги п.1.9 розділу ХІУ Правил охорони праці на автомобільному транспорті; допустив перебування людей в місці можливого перекидання великовагових вантажів, чим порушив вимоги п. 8 п.8 розділу III Правил охорони праці при вантажно-розвантажувальних робіт; допустив до роботи працівників, які не пройшли навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці, а також спеціальне навчання і перевірку знань, відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, чим порушив вимоги п 3.16 і 4.1; не розробив і не затвердив інструкції з охорони праці при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт, чим порушив вимоги п.4.3.3.Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Дернаглядохоронпраці. В результаті чого під час проведення зазначених робіт з підвищеною небезпекою загинула людина.

Таким чином, обвинувачений скоїв кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 272 КК України.

Крім того, як встановили правоохоронці, підприємець використовував загиблого без належного оформлення з ним трудових відносин. Таким чином, обвинувачений скоїв кримінальний злочин, передбачений ч. 1 ст. 172 КК України.

В судовому засіданні він свою вину у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 172, ч.2 ст. 272   КК України визнав повністю, у скоєному щиро розкаявся та просив суворо не карати.

Миколаївський районний суд Львівської област врахував, що обвинувачений по місцю проживання характеризується позитивно,  раніше не судимий, відшкодував потерпілій шкоду. Тому 8 травня 2018 року ухвалив призначити йому остаточне покарання у виді чотирьох років обмеження волі з позбавлення права обіймати керівні посади при виконанні робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою на строк три роки. Проте звільнив від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий термін 3 роки.

Вирок може бути оскаржений у порядку та строки передбачені ст. 394,395 КПК України.  


Суд освободил от отбывания наказания предпринимателя, по вине которого в октябре 2018 года в Николаеве погиб рабочий. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Напомним, трагедия произошла в октябре 2017 года в г. Николаев. Обвиняемый предприниматель привлек наемных работников к разгрузке на улице Болоня гранитных плит из специализированного грузового фургона марки Меrsedes - Benz с помощью погрузчика Balkankar DV 3,5. Управляя Меrsedes - Benz во время розгрузки плит, предприниматель начал движение фургона вперед и маневр разворота. Автомобиль во время движения накренился под весом 6 гранитных плит общей массой около 1,4 т., и незакрепленные плиты наклонились на двух нанятых работников, прижав их к левому борту кузова автомобиля. Услышав крики, он остановил автомобиль и заскочил на кузов через правый борт и начал помогать им удержать плиты и вернуть их в прежнее положение. Однако, в это время борт, в который опирались оба работника, расщепился, и они все вместе упали на землю. Наклоненные плиты тоже перевернулись и упали с кузова на землю, придавив при этом своим верхним торцом одного из рабочих, от чего последний получил травмы, несовместимые с жизнью, и от которых наступила его смерть на месте происшествия.

Итак, во время разгрузки гранитных плит с помощью погрузчика Balkankar DV 3,5 из специализированного грузового фургона марки Меrsedes - Benz проводил маневрирование с грузом после снятия с него крепления, чем нарушил требования п.1.9 раздела ХИУ Правил охраны труда на автомобильном транспорте; допустил нахождение людей в месте возможного переворачивания тяжеловесных грузов, чем нарушил требования п. 8 п.8 раздела III Правил охраны труда при погрузочно-разгрузочных работ; допустил к работе работников, не прошедших обучение, инструктажа и проверки знаний по охране труда, а также специальное обучение и проверку знаний, соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда, чем нарушил требования п 3.16 и 4.1; не разработало и не утвердило инструкции по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, чем нарушил требования п.4.3.3.Положення о разработке инструкций по охране труда, утвержденного приказом Дернаглядохоронпраци. В результате чего во время проведения указанных работ с повышенной опасностью погиб человек.

Таким образом, обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 272 УК Украины.

Кроме того, как установили правоохранители, предприниматель использовал погибшего без надлежащего оформления с ним трудовых отношений. Таким образом, обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК Украины.

В судебном заседании он свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч.2 ст. 272 УК Украины признал полностью, в содеянном искренне раскаялся и просил строго не наказывать.

Николаевский районный суд Львовской области учел, что обвиняемый по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, возместил потерпевшей ущерб. Поэтому 8 мая 2018 года постановил назначить ему окончательное наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью на срок три года. Однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Приговор может быть обжалован в порядке и сроки, предусмотренные ст. 394,395 УПК Украины.

comments powered by Disqus