STATUS QUO

Депутати на Львівщині просять Президента відновити компенсації за пільговий проїзд

Депутати Львівщини звернулися до Президента з вимогою відновити фінансування компенсацій за пільговий проїзд. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної ради.

Учора, 15 травня, Львівська обласна рада ухвалила звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо відновлення фінансування компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенцій з Державного бюджету України.

"Постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 197 "Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах" визначено механізм надання зазначених пільг. За попередніми розрахунками, потреба Львівської області в коштах для забезпечення пільгового проїзду громадян становить 820 млн грн., а відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №197 (без урахування пенсіонерів за віком) – понад 415 млн гривень. У місцевих бюджетах Львівщини на 2018 рік передбачено видатки на надання компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 100 млн грн. (з них 77 млн грн. ­– у місті Львові), що зовсім не відповідає існуючій потребі.

Положення вказаної вище постанови призводять до обмеження пільг особам, які, відповідно до пункту 7 частини першої статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", мають право на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів незалежно від відстані та місця проживання. Розмір щомісячної готівкової виплати, розрахований відповідно до пункту 4 постанови КМУ, не відображає реальних витрат на проїзд.

Як відомо, крім компенсації за проїзд пільгових категорій громадян, зазначених у постанові, місцеві бюджети, згідно з нормами чинного законодавства повинні також відшкодовувати кошти за проїзд громадян, які досягли пенсійного віку. Не всі територіальні громади спроможні вишукати такий фінансовий ресурс. Тож цілком імовірно, що якась частина пенсіонерів у депресивному регіоні не буде мати можливості скористатися пільгами на проїзд у громадському транспорті.

Таким чином, вказаною постановою порушуються норми статті 22 Конституції України, яка передбачає, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод; статті 24 Конституції України, згідно з якою громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом; а також статті 142 Конституції України, яка передбачає, що витрати органів місцевого самоврядування, які виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Набрання чинності постановою "Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах» призведе до великого навантаження на місцеві бюджети, чим знівелюється економічний ефект від фінансової децентралізації, а також може збільшити соціальну напругу серед мешканців Львівщини.

З огляду на те, що монетизація пільг на перевезення розбалансовує місцеві бюджети та не враховує інтереси всіх пільгових категорій громадян, Львівська обласна рада просить відновити фінансування компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенції з Державного бюджету, та при уточненні показників Державного бюджету України на 2018 рік передбачити для Львівської області субвенцію на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі, не меншій ніж 300 млн гривень. Як альтернативний варіант до вирішення даної проблеми, пропонуємо скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 197 "Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах" або привести її у відповідність до норм Конституції України, Законів України та інших нормативно-правових актів", - йдеться у зверненні.

Депутати також пропонують на державному рівні переглянути чинні закони і підзаконні актіи, зокрема: скоротити кількість пільгових категорій, враховувати реальний дохід громадян, а не лише соціальний статус при наданні пільг, запровадити можливість на місцевому рівні приймати рішення щодо пільгових категорій, зокрема визначати для них обмежувальні умови.


Депутаты Львовщины обратились к Президенту с требованием возобновить финансирование компенсаций за льготный проезд. Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета.

Вчера, 15 мая, Львовский областной совет принял обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины и Верховной Рады Украины по восстановлению финансирования компенсаций за льготный проезд отдельных категорий граждан за счет субвенций из Государственного бюджета Украины.

"Постановлением Кабинета Министров Украины от 14.03.2018 № 197 "Некоторые вопросы предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда на всех видах транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах" определен механизм предоставления указанных льгот. По предварительным расчетам, потребность Львовской области в средствах для обеспечения льготного проезда граждан составляет 820 млн грн., а в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14.03.2018 №197 (без учета пенсионеров по возрасту) - более 415 млн гривен. В местных бюджетах Львовщины на 2018 год предусмотрено расходы на предоставление компенсаций за льготный проезд отдельных категорий граждан в сумме 100 млн грн. (из них 77 млн ​​грн. - во Львове), что совершенно не соответствует существующей потребности.

Положения указанного выше постановления приводят к ограничению льгот лицам, в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", имеют право на бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов независимо от расстояния и места проживания. Размер ежемесячной наличной выплаты, рассчитанный в соответствии с пунктом 4 постановления КМУ, не отражает реальных затрат на проезд.

Как известно, кроме компенсации за проезд льготных категорий граждан, указанных в постановлении, местные бюджеты, согласно нормам действующего законодательства должны также возмещать средства за проезд граждан, достигших пенсионного возраста. Не все территориальные общины способны изыскать такой финансовый ресурс. Поэтому вполне вероятно, что какая-то часть пенсионеров в депрессивном регионе не будет иметь возможности воспользоваться льготами на проезд в общественном транспорте.

Таким образом, указанным постановлением нарушаются нормы статьи 22 Конституции Украины, которая предусматривает, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод; статьи 24 Конституции Украины, согласно которой граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом; а также статьи 142 Конституции Украины, которая предусматривает, что расходы органов местного самоуправления, возникших в результате решений органов государственной власти, компенсируются государством.

Вступления в силу постановления "Некоторые вопросы предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда на всех видах транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах» приведет к большой нагрузке на местные бюджеты, чем нивелируется экономический эффект от финансовой децентрализации, а также может увеличить социальную напряженность среди жителей Львовщины.

Учитывая то, что монетизация льгот на перевозку разбалансирует местные бюджеты и не учитывает интересы всех льготных категорий граждан, Львовский областной совет просит возобновить финансирование компенсаций за льготный проезд отдельных категорий граждан за счет субвенции из Государственного бюджета, и при уточнении показателей Государственного бюджета Украины на 2018 предусмотреть для Львовской области субвенции на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан в сумме не менее чем 300 млн гривен. Как альтернативный вариант к решению данной проблемы, предлагаем отменить постановление Кабинета Министров Украины от 14.03.2018 № 197 "Некоторые вопросы предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах" или привести ее в соответствие с норм Конституции Украины, Законов Украины и других нормативно-правовых актов ", - говорится в обращении.

Депутаты также предлагают на государственном уровне пересмотреть действующие законы и подзаконные акте, в частности: сократить количество льготных категорий, учитывать реальный доход граждан, а не только социальный статус при предоставлении льгот, ввести возможность на местном уровне принимать решение о льготных категорий, в частности определять для них ограничительные условия.

 

comments powered by Disqus