STATUS QUO

У Львові виявили 35 брудних водойм (перелік)

У I кварталі 2018 року мобільна хімічна лабораторія КП "Адміністративно-технічне управління" обстежила 35 водойм міста Львова. В усіх 35-ти водних об’єктах фахівці виявили перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

В усіх 35-ти водних об′єктах виявлені перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Наднормативні концентрації спостерігались за такими показниками: залізо загальне, азот амонійний та аміак (за азотом), фосфати, завислі речовини, СПАР, ХСК та БСК5.

Перевищення ГДК лише по одному компоненту спостерігались на 3-х водоймах: став, вул. Замарстинівська, 270 (Шевченківський р-н); озеро, вул. Винниця, 74 (Шевченківський р-н) та став, вул. Тернопільська, 1а (Сихівський р-н).

Найбільш забрудненими (перевищення п’яти і більше компонентів) виявились водойми: став, вул. Щирецька,105 (Залізничний р-н); річка "Зубра", с. Зубра, місток (300 м від КНС); потік "Кривчицький", вул. Старознесенська, 200 (Личаківський р-н); потік "Лисиницький", вул. Тракт-Глинянський, 150 (Личаківський р-н) та потік "Білогорський", вул. Широка (Залізничний р-н, в’їзд у с. Білогорща).

"За підсумками першого кварталу 2018 року спостерігаються концентрації, подібні за рівнем  минулорічних. Основною причиною перевищень ГДК є антропогенний фактор. Аналіз показників забруднення вказує на безпосередній вплив господарської діяльності мешканців прилеглих територій на конкретну водойму, річку, потічок. Також є сезонний вплив на стан водних об’єктів внаслідок процесів танення снігу, що притаманне цьому періоду року", - зазначили в мобільній хімічній лабораторії КП "Адміністративно-технічне управління".


В I квартале 2018 года мобильная химическая лаборатория КП "Административно-техническое управление" обследовала 35 водоемов города Львова. Во всех 35-ти водных объектах специалисты обнаружили превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Во всех 35-ти водных объектах выявлены превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Сверхнормативные концентрации наблюдались по следующим показателям: железо, азот аммонийный и аммиак (по азотом), фосфаты, взвешенные вещества, СПАР, ХПК и БПК5.

Превышение ПДК только по одному компоненту наблюдались на 3-х водоемах: ставок, ул. Замарстыновская, 270 (Шевченковский р-н); озеро, ул. Винница, 74 (Шевченковский р-н) и став, ул. Тернопольская, 1а (Сыховский р-н).

Наиболее загрязненными (превышение пяти и более компонентов) оказались водоема: став, ул. Щирецкая, 105 (Железнодорожный р-н) река "Зубра", с. Зубра, мостик (300 м от КНС), поток "Кривчицкий", ул. Старознесенская, 200 (Лычаковский р-н), поток "Лисиницком", ул. Тракт-Глинянський, 150 (Лычаковский р-н) и поток "Белогорский", ул. Широкая (Железнодорожный р-н, въезд в с. Билогорща).

"По итогам первого квартала 2018 года наблюдаются концентрации, подобные по уровню прошлогодних. Основной причиной превышений ПДК является антропогенный фактор. Анализ показателей загрязнения указывает на непосредственное влияние хозяйственной деятельности жителей близлежащих территорий на конкретную водоем, реку, ручей. Также есть сезонный влияние на состояние водных объектов в результате процессов таяния снега, что присуще этому периоду года", - отметили в мобильной химической лаборатории КП" Административно-техническое управление ".

comments powered by Disqus