STATUS QUO

Власник вілли "Люсія" у Львові через суд скасував статус пам'ятки архітектури

Замість вілли на вулиці Свєнціцького, 16 планують збудувати багатоквартирний будинок. Про це повідомляє ZAXID.NET

Власники напівзруйнованої вілли "ЛюсіяІ на вул. Свєнціцького, 16 у Львові скасували в суді наказ ЛОДА про внесення будинку до переліку щойно виявлених пам'яток. На підставі цього наказу Мінкультури внесло віллу до реєстру пам'яток місцевого значення, заборонивши тим самим руйнування або перебудову будинку. Відтак рішення суду тепер дає підстави власникам скасувати присвоєний віллі статус пам'ятки і невдовзі розпочати на її місці будівництво багатоквартирного будинку.

Наприкінці листопада 2017 року департамент архітектури Львівської ОДА вніс віллу на вул. Свєнціцького, 16 до переліку щойно виявлених пам'яток. У лютому 2018 року на підставі цього рішення і пакету супровідних документів Міністерство культури внесло цей будинок до реєстру пам'яток місцевого значення. Після цього ОСББ "Свєнціцького-16", якому належить вілла, подало два позови до суду: один про скасування наказу ЛОДА, а інший – про скасування наказу міністра культури.

Власники планують збудувати на місці напівзруйнованої вілли багатоквартирний будинок, однак львівська мерія уже кілька разів відмовляла у видачі історико-містобудівного обґрунтування будівництва. У вересні 2017 року ОСББ "Свєнціцького-16" через суд таки зобов'язало управління охорони історичного середовища Львівської міської ради надати необхідні історико-містобудівне обґрунтування цього будівництва, після чого, аби знову зупинити руйнування історичної вілли, мерія вирішила внести будинок до реєстру пам'яток.

Щоб почати будівництво, власникам вілли зараз потрібно скасувати присвоєний їй статус пам'ятки. І, як свідчить опубліковане 31 серпня рішення Львівського окружного адмінсуду, перше рішення на свою користь вони вже отримали.

Під час судового засідання юристи власників вілли заявляли, що будинок внесли до переліку пам'яток з порушенням, оскільки при цьому не були враховані інтереси ОСББ. Суддя Львівського окружного адмінсуду Роман Брильовський погодився з аргументами власників вілли і скасував наказ ЛОДА. У рішенні суду вказано, що наказ скасували ще й з огляду на те, що у протоколі оцінки будинку не вказано, яким критеріям відповідає його цінність (чи мав вплив на розвиток культури, чи репрезентує творчість архітектора, чи пов'язаний з історичними подіями, чи щось інше).

"Ми зараз будемо консультуватися з юристами Львівської ОДА, будемо обговорювати тактику щодо оскарження цього рішення в апеляції. Насправді ОСББ "Свєнціцького-16" подало дві позовні заяви – одну щодо скасування наказу ЛОДА, а іншу – щодо скасування наказу Мінкульту. Але другу справу зупинили до часу вирішення справи з наказом ЛОДА. Поновлять її після того, як в кінцевій інстанції вирішать ситуацію з наказом ЛОДА", – пояснив юрист управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Олег Хандин.

Рішення Львівського окружного адмінсуду ще не набрало чинності, оскільки будь-який учасник справи ще має час до кінця вересня для подачі апеляції.

Зазначимо, що віллу "Люсія" на вул. Свєнціцького, 16 у 1896 році збудував архітектор Іван Долинський. У радянський час приватну віллу перебудували під п'ять квартир, які з часом викупило ОСББ "Свєнціцького-16". Одним із засновників цього ОСББ є Ігор Скробацький, який є одним із співвласників ресторанів "Голодний Микола" та "Кумпель". Зараз будинок на вул. Свєнціцького, 16 практично повністю знищений: у судових матеріалах є результати обстеження споруди від 2015 року, в яких зазначено, що на той час було знищено близько 69% будинку, через що виникла загроза обвалу споруди.


Вместо виллы на улице Свенцицкого, 16 планируют построить многоквартирный дом. Об этом сообщает ZAXID.NET

Владельцы полуразрушенной виллы "Люсия" на ул. Свенцицкого, 16 во Львове отменили в суде приказ ЛОГА о внесении дома в перечень вновь выявленных памятников. На основании этого приказа Минкультуры внесло виллу в реестр памятников местного значения, запретив тем самым разрушение или перестройку дома. Поэтому решение суда теперь дает основания владельцам отменить присвоенный вилле статус памятника и вскоре начать на ее месте строительство многоквартирного дома.

В конце ноября 2017 года департамент архитектуры Львовской ОГА внес виллу на ул. Свенцицкого, 16 в перечень вновь выявленных памятников. В феврале 2018 на основании этого решения и пакета сопроводительных документов Министерство культуры внесло этот дом в реестр памятников местного значения. После этого ОСМД "Свенцицкого-16", которому принадлежит вилла, подало два иска в суд: один об отмене приказа ЛОГА, а другой - об отмене приказа министра культуры.

Владельцы планируют построить на месте полуразрушенной виллы многоквартирный дом, однако львовская мэрия уже несколько раз отказывала в выдаче историко-градостроительного обоснования строительства. В сентябре 2017 ОСМД "Свенцицкого-16" через суд таки обязал управления охраны исторической среды Львовского городского совета предоставить необходимые историко-градостроительное обоснование этого строительства, после чего, чтобы снова остановить разрушение исторической виллы, мэрия решила внести дом в реестр памяти ' достопримечательностей.

Чтобы начать строительство, владельцам виллы сейчас нужно отменить присвоенный ей статус памятника. И, как показывает опубликованное 31 августа решение Львовского окружного админсуда, первое решение в свою пользу они уже получили.

Во время судебного заседания юристы владельцев виллы заявляли, что дом внесли в перечень памятников с нарушением, поскольку при этом не были учтены интересы ОСМД. Судья Львовского окружного админсуда Роман Брилевский согласился с доводами владельцев виллы и отменил приказ ЛОГА. В решении суда указано, что приказ отменили еще и ввиду того, что в протоколе оценки дома не указано, каким критериям соответствует его ценность (имел влияние на развитие культуры, или представляет творчество архитектора, связан с историческими событиями, или что-то другое).

"Мы сейчас будем консультироваться с юристами Львовской ОГА, будем обсуждать тактику по обжалованию этого решения в апелляции. На самом деле ОСМД" Свенцицкого-16 "подало два исковых заявления - одно об отмене приказа ЛОГА, а другую - об отмене приказа Минкульта. Но второе дело остановили до времени решения дела приказу ЛОГА. возобновят ее после того, как в конечной инстанции решат ситуацию приказу ЛОГА ", - пояснил юрист управления охраны исторической среды Львовского городского совета Олег Хандин.

Решение Львовского окружного админсуда еще не вступило в силу, поскольку любой участник дела еще есть время до конца сентября для подачи апелляции.

Отметим, что виллу "Люсия" на ул. Свенцицкого, 16 в 1896 году построил архитектор Иван Долинский. В советское время частную виллу перестроили под пять квартир, которые со временем выкупило ОСМД "Свенцицкого-16". Одним из основателей этого ОСМД является Игорь Скробацький, который является одним из совладельцев ресторанов "Голодный Николай" и "Кумпель". Сейчас дом на ул. Свенцицкого, 16 практически полностью уничтожен: в судебных материалах результаты обследования сооружения от 2015 года, в которых указано, что в то время было уничтожено около 69% дома, из-за чего возникла угроза обвала здания.

comments powered by Disqus