STATUS QUO

Працівники Львівського університету готуються до акцій протесту

Профком Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка виступив зі зверненням щодо висунення вимог до Кабінету Міністрів стосовно заробітної плати педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, а у разі їх невиконання – оголошення акції протесту.

Відповідні листи Первинна профспілкова організація працівників Львівського національного університету імені Івана Франка скерувала Голові ЦК Профспілки працівників освіти і науки України Г. Ф. Труханову та Голові Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Яцейко М.Г., повідомляє "Турка – перлина Карпат". 

Текст звернення повністю:

"Первинна профспілкова організація працівників Львівського національного університету імені Івана Франка висловлює занепокоєння подальшим зубожінням працівників освіти. Заробітна плата працівників освіти відстає від росту цін на споживчі товари і на житлово-комунальні послуги.

За даними Міністерства соціальної політики України у цінах липня 2018 року фактичний розмір прожиткового мінімуму становив для працездатної особи 4200 грн, тобто законодавчо встановлений розмір занижений більше, ніж у два рази.

Профспілковий комітет Первинної профспілкової організації працівників ЛНУ імені Івана Франка констатує, що впродовж останніх двох років педагогічним працівникам заробітна плата підвищувалася двічі тоді, коли заробітна плата науково-педагогічних та наукових працівників не змінювалася. Це створює дисбаланс у заробітній платі зазначених категорій працівників.

Первинна профспілкова організація працівників ЛНУ імені Івана Франка висловлює пропозицію висунути вимоги до Кабінету Міністрів стосовно заробітної плати педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, а у разі їх невиконання оголосити акцію протесту проти політики штучного заниження розміру заробітної плати науково-педагогічним працівникам і провести її у вересні 2018 р.

Основні вимоги:

 • зупинити зростання різниці між прожитковим мінімумом та мінімальною зарплатою;
 • встановити прожитковий мінімум на рівні фактичного прожиткового мінімуму за даними Міністерства соціальної політики України;
 • ліквідувати заборгованість з виплати заробітної плати у 2018 р.;
 • відновити диференціацію посадових окладів відповідно до Єдиної тарифної сітки.
 • відновити виплату доплат і надбавок, передбачених законодавством, педагогічним працівникам та працівникам бібліотек.
 • розпочати реалізацію положень ст. 61 закону України "Про освіту" в частині формування схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників державних та комунальних закладів освіти з урахуванням норм Закону, і затвердити їх Кабінетом Міністрів України.

Звернення обговорено і затверджено на засіданні Президії профспілкового комітету Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка 05 вересня 2018 року (Протокол № 5/18 від 05.09.2018)".


Профком Первичной профсоюзной организации работников Львовского национального университета имени Ивана Франко выступил с обращением по выдвижению требований к Кабинету Министров относительно заработной платы педагогических, научно-педагогических и научных работников, а в случае их невыполнения - объявлению акции протеста.

Соответствующие письма Первичная профсоюзная организация работников Львовского национального университета имени Ивана Франко направила председателю ЦК Профсоюза работников образования и науки Украины Г. Ф. Труханову и председателю Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины Яцейко М., сообщает "Турка - жемчужина Карпат ". 

Текст обращения полностью:

"Первичная профсоюзная организация работников Львовского национального университета имени Ивана Франко выражает обеспокоенность дальнейшим обнищанием работников образования. Заработная плата работников образования отстает от роста цен на потребительские товары и на жилищно-коммунальные услуги.

По данным Министерства социальной политики Украины в ценах июля 2018-го фактический размер прожиточного минимума составлял для трудоспособного лица 4200 грн, то есть законодательно установленный размер занижен более чем в два раза.

Профсоюзный комитет Первичной профсоюзной организации работников ЛНУ имени Ивана Франко констатирует, что в течение последних двух лет педагогическим работникам заработная плата повышалась дважды, тога когда заработная плата научно-педагогических и научных работников не менялась. Это создает дисбаланс в заработной плате указанных категорий работников.

Первичная профсоюзная организация работников ЛНУ имени Ивана Франко выражает предложение выдвинуть требования к Кабинету Министров относительно заработной платы педагогических, научно-педагогических и научных работников, а в случае их невыполнения объявить акцию протеста против политики искусственного занижения размера заработной платы научно-педагогическим работникам и провести ее в сентябре 2018-го.

Основные требования:

 • остановить рост разницы между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой;
 • установить прожиточный минимум на уровне фактического прожиточного минимума по данным Министерства социальной политики Украины;
 • ликвидировать задолженность по выплате заработной платы в 2018 г .;
 • восстановить дифференциацию должностных окладов в соответствии с Единой тарифной сеткой.
 • возобновить выплату доплат и надбавок, предусмотренных законодательством, педагогическим работникам и работникам библиотек.
 • начать реализацию положений ст. 61 закона Украины "Об образовании" в части формирования схемы должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических и научно-педагогических работников государственных и коммунальных учебных заведений с учетом норм Закона, и утвердить их Кабинетом Министров Украины.

Обращение обсуждено и утверждено на заседании Президиума профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации работников Львовского национального университета имени Ивана Франко 5 сентября 2018 (Протокол № 5/18 от 05.09.2018)".

comments powered by Disqus