STATUS QUO

У Львові планують боротися з омелою

Найближчим часом на розгляд сесії буде винесено стратегію, де прописано напрямки боротьби з омелою білою. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Поширення омели білої є актуальною проблемою не тільки міста Львова, а й загалом західного регіону. Омела масово уражає листяні породи дерев. Останнім часом у зв’язку із потеплінням клімату створюються передумови для поширення омели. Про це розповіли у відділі екології Львівської міської ради.

У рамках проведення заходів з озеленення міста Львова з міського бюджету виділяються кошти на догляд за зеленими насадженнями, в т.ч. вживаються  заходи з боротьби з омелою білою, а саме застосовуються механічний метод обрізування гілок з кущами омели, які не плодоносять, на 5-7 см, а з плодоносними – не менше 15-20 см нижче місця прикріплення її до гілок. У разі ураження крони дерев омелою білою більш ніж на 60% такі дерева видаляються.

"Цього року роботи з боротьби з омелою білою продовжуються. Водночас боротьба з цією проблемою на одній окремій взятій адміністративній одиниці неефективна. Цілковитим подоланням проявів ураження дерев можливе за умови проведення одночасних та суцільних робіт у західному регіоні", - зазначають у відділі екології.

Наприкінці 2017 року науковцями Лісотехнічного університету розроблено Комплексну стратегію озеленення міста Львова, яка має на меті впорядкування парків, скверів та вуличних насаджень м. Львова, а також одним із пріоритетних напрямків стратегії є боротьба із поширенням омели білої. Згідно з стратегією, запропоновано такі напрямки боротьби з омелою білою:

 • визначення районів із найбільшим рівнем заселення омелою;
 • дерева, які підлягатимуть цілковитому видаленню через масове заселення омелою, зрізати восени чи на початку зими, щоб таким чином виключити урожай насіння омели на них від його рознесення птахами в зимовий період;
 • до початку робіт з обрізанням гілок з омелою чи видалення сильно заселених нею дерев необхідно вирішити питання можливості проведення цих робіт на всіх насадженнях району, незалежно від їх відомчого підпорядкування. У протилежному випадку залишаться окремі ділянки з омелою, як розсадником, для подальшого поширення цього напівпаразита;
 • при обрізуванні гілок з омелою дотримуватися зрізу на 2–3-кратній віддалі нижче куща омели відносно того, що офіційно на цей час рекомендується;
 • через 5-річний період провести повторну інвентаризацію заселення омелою (чи її відродження) обрізаних раніше насаджень з наступним видаленням виявленої омели;
 • для здешевлення заходів із видалення омели задіювати подрібнювачі неліквідної деревини для промислової утилізації обрізаних гілок;
 • проводити постійну систематичну роботу із ліквідації відкритих нецивілізованих сміттєзвалищ як джерела живлення птахів родини воронових, що поширюють насіння омели.

Cтаном на сьогодні Стратегія доопрацьовується, після чого буде винесена на розгляд сесії Львівської міської ради для затвердження та подальшої її реалізації.


В ближайшее время на рассмотрение сессии будет вынесена стратегия, в которой прописаны направления борьбы с омелой белой. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Распространение омелы белой является актуальной проблемой не только Львова, но и вообще западного региона. Омела массово поражает лиственные породы деревьев. В последнее время в связи с потеплением климата создаются предпосылки для распространения омелы. Об этом рассказали в отделе экологии Львовского городского совета.

В рамках проведения мероприятий по озеленению города Львова из городского бюджета выделяются средства на уход за зелеными насаждениями, в т.ч. принимаются меры по борьбе с омелой белой: обрезка ветвей с кустами омелы, которые не плодоносят на 5-7 см, а с плодоносящими - не менее 15-20 см ниже места прикрепления ее к веткам. В случае поражения кроны деревьев омелой белой более чем на 60% такие деревья удаляются.

"В этом году работы по борьбе с омелой белой продолжаются. В то же время борьба с этой проблемой на одной отдельной взятой административной единице неэффективна. Полное преодоление проявлений поражения деревьев возможно при условии проведения одновременных и сплошных работ в западном регионе", - отмечают в отделе экологии.

В конце 2017 года ученые лесотехнического университета разработали Комплексную стратегию озеленения города Львова с целью благоустройства парков, скверов и уличных насаждений г. Львова. Одним из приоритетных направлений стратегии является борьба с распространением омелы белой. Согласно стратегии, предложены следующие направления борьбы с омелой белой:

 • определение районов с наибольшим уровнем заселения омелой;
 • деревья, которые будут подлежать полному удалению из-за массового заселения омелой, срезать осенью или в начале зимы, чтобы исключить урожай семян омелы на них от его разнесения птицами зимой;
 • до начала работ по обрезке веток с омелой или удалению сильно заселенных ею деревьев необходимо решить вопрос о возможности проведения этих работ на всех насаждениях района, независимо от их ведомственного подчинения. В противном случае останутся отдельные участки с омелой как рассадники для дальнейшего распространения этого полупаразита;
 • при обрезке веток с омелой соблюдать срез на 2-3-кратном расстоянии ниже куста омелы относительно того, что официально в настоящее время рекомендуется;
 • через 5-летний период провести повторную инвентаризацию заселения омелой (или ее возрождения) обрезанных ранее насаждений с последующим удалением обнаруженной омелы;
 • для удешевления мероприятий по удалению омелы задействовать измельчители неликвидной древесины для промышленной утилизации обрезанных ветвей;
 • проводить постоянную систематическую работу по ликвидации открытых нецивилизованных свалок в качестве источника питания птиц семейства ворон, распространяющих семена омелы.

По состоянию на сегодня Стратегия дорабатывается, после чего будет вынесена на рассмотрение сессии Львовского городского совета для утверждения и последующей ее реализации.

comments powered by Disqus