STATUS QUO

Медреформа: як обрати свого доктора. Корисно знати

З нового року, якщо президент підпише закон про медичну реформу, стартує приписна кампанія до лікаря. Тепер медична допомога не буде прив’язана до місця прописки чи проживання. Кожен українець має вибрати терапевта, педіатра, або сімейного лікаря у будь-якому медичному закладі, а гроші за ваше медичне обслуговування заплатить держава. Як обрати сімейного лікаря – поради від МОЗ.

Крок перший – визначитися з лікарем

Найпростіший варіант – ви знаєте хорошого лікаря, обслуговувались у нього і залишились задоволені результатами. Якщо ж такого лікаря ви поки не знайшли, поцікавтеся у родичів, сусідів, друзів, колег – можливо, у них був позитивний досвід у амбулаторії сімейної медицини або поліклініці, яка підходить вам географічно.

Ви також можете звернутись у місцевий відділ охорони здоров’я. Там вам розкажуть, які лікарі працюють у вашому населеному пункті чи районі. Інший варіант – просто зверніться у будь-який медичний заклад і познайомтеся з лікарями. Інформацію про них можна отримати у місцевому відділі охорони здоров’я або безпосередньо в реєстратурі. Деякі медичні заклади вже мають свої власні сайти з такою інформацією.

Пам’ятайте, що зараз ви не мусите звертатись до лікаря "строго за пропискою" - можете обрати лікаря, який працює біля вашого дому, роботи тощо.

Крок другий – підписати декларацію

Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, підписують контракт з Національною службою здоров’я, а пацієнти – декларацію з тими лікарями, яких самі собі обрали.

Декларація підписується безстроково, тобто вам не потрібно буде перепідписувати її щороку. З іншого боку, якщо ви вирішите підписати угоду з іншим лікарем, ви зможете зробити це у будь-який час.

Документи, які знадобляться для підписання угоди з лікарем, – ваш паспорт та ідентифікаційний номер. Якщо ж ви підписуєте декларацію з педіатром (чи сімейним лікарем, який буде обслуговувати вашу дитину), то також знадобиться свідоцтво про народження дитини та документи (паспорт та код) обох його батьків або опікунів.

Лікар внесе ваші дані в систему, роздрукує декларацію,яку ви підпишете у двох примірниках (один із них залишається у вас), – і з цього моменту ви можете звертатись до лікаря у будь-який час.

ВАЖЛИВО: уважно перевірте дані перед тим, як підписати декларацію. Декларація з’явиться в системі після подвійної авторизації: лікар попросить назвати код, який надійде вам SMS-повідомленням. Якщо ж у вас немає мобільного телефону, лікар сфотографує чи відсканує ваші документи, щоб долучити їх до декларації. Тільки після цього декларація з’явиться у системі.

На випадок відпустки або хвороби у вашого лікаря має бути заміна — інший лікар первинної ланки або черговий заклад первинної медичної допомоги. Якщо вам знадобиться допомога, а ви знаходитесь в іншому місті, звертайтесь до найближчого закладу первинної медичної допомоги.

 

Один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів. Таку кількість пацієнтів рекомендує МОЗ. Можуть бути і виняткові ситуації, наприклад, коли лікар працює в селі, де проживає більше 2 тисяч людей. Тож якщо ви впевнені, що знайшли хорошого лікаря, не гайте часу, адже у нього може просто не залишитись місць для нових пацієнтів.

Крок третій – звертайтесь при першій необхідності

Ви зможете звертатись до вашого лікаря з будь-якими питаннями, пов’язаними зі здоров’ям. Як показує світовий досвід більшість проблем із здоров’ям можуть бути вирішені на рівні первинної ланки, особливо у разі вчасного звернення. Крім безпосереднього обстеження і лікування, лікарі первинної ланки в разі необхідності будуть також видавати направлення до вузькопрофільних спеціалістів, виписувати рецепти на ліки, в т.ч. які підпадають під програму “Доступні ліки” (безкоштовні ліки в аптеці, за які платить держава), та будь-які медичні довідки, наприклад, до басейну тощо.

Тож з цих міркувань краще обирати лікаря, який практикує поруч з вами – це скоротить витрати часу на дорогу.

Крок четвертий – не давайте хабарів

У 2018 році заклад, в якому працює сімейний лікар, почне отримувати пряму річну оплату за обслуговування кожного пацієнта, який уклав з ним договір. Планується, що у 2018 році середня виплата на первинній ланці складе близько 370 грн. на одного пацієнта, у 2019 — 450 грн. Практика у 2000 пацієнтів може мати річний дохід від 740 000 грн. до 1 000 000 грн. у 2018 та від 900 000 до 1 200 000 грн. у 2019-му. У цей бюджет входять оренда кабінету, оплата роботи лікаря, медсестри (фельдшера), прості витратні матеріали та часткове покриття аналізів. Близько половини цих коштів — видатки практики, все інше — зарплата працівників (лікаря, медсестер, фельдшерів).

За цими тарифами закладам первинної медичної допомоги буде платити ДЕРЖАВА — саме для того, щоб у медичних працівників були гідні зарплати і щоб ці гроші НЕ платили пацієнти, як це відбувається зараз. Тож йдучи до лікаря, пам’ятайте, що це не безкоштовна послуга, за яку ви маєте покласти "подяку" в кишеню лікарю. Це медична послуга, за яку заплачено з ваших податків.


С нового года, если президент подпишет закон о медицинской реформе, стартует приписная кампания к врачу. Теперь медицинская помощь не будет привязана к месту прописки или проживания. Каждый украинец должен выбрать терапевта, педиатра, или семейного врача, который будет его лечить, в любом медицинском учреждении, а деньги за медицинское обслуживание заплатит государство. Как выбрать семейного врача - советы от Минздрава.

Шаг первый - определиться с врачом

Самый простой вариант - вы знаете хорошего врача, обслуживались у него и остались довольны результатами. Если же такого врача вы пока не нашли, поинтересуйтесь у родственников, соседей, друзей, коллег - возможно, у них был положительный опыт в амбулатории семейной медицины или поликлинике, которая подходит вам географически.

Вы также можете обратиться в местный отдел здравоохранения. Там вам расскажут, какие врачи работают в вашем населенном пункте или районе. Другой вариант - просто обратитесь в любое медицинское учреждение и познакомьтесь с врачами. Информацию о них можно получить в местном отделе здравоохранения или непосредственно в регистратуре. Некоторые медицинские учреждения уже имеют свои собственные сайты с такой информацией.

Помните, что сейчас вы не должны обращаться к врачу "строго по прописке" - можете выбрать врача, который работает около вашего дома, работы и тому подобное.

Шаг второй - подписать декларацию

Учреждения первичной медицинской помощи, в которых работают семейные врачи, подписывают контракт с Национальной службой здоровья, а пациенты - декларацию с теми врачами, которых сами себе выбрали.

Декларация подписывается бессрочно, то есть вам не нужно будет переподписывать ее ежегодно. С другой стороны, если вы решите подписать соглашение с другим врачом, вы сможете сделать это в любое время.

Документы, которые понадобятся для подписания соглашения с врачом, - ваш паспорт и идентификационный номер. Если же вы подписываете декларацию с педиатром (или семейным врачом, который будет обслуживать вашего ребенка), то также понадобится свидетельство о рождении ребенка и документы (паспорт и код) обоих его родителей или опекунов.

Врач внесет ваши данные в систему, распечатает декларацию, которую вы подпишете в двух экземплярах (один из них остается у вас), - и с этого момента вы можете обращаться к врачу в любое время.

ВАЖНО: внимательно проверьте данные перед тем, как подписать декларацию. Декларация появится в системе после двойной авторизации: врач попросит назвать код, который поступит вам SMS-сообщением. Если же у вас нет мобильного телефона, врач сфотографирует или отсканирует ваши документы, чтобы приобщить их к декларации. Только после этого декларация появится в системе.

В случае отпуска или болезни у вашего врача должно быть замена - другой врач первичного звена или дежурное заведение первичной медицинской помощи. Если вам понадобится помощь, а вы находитесь в другом городе, обращайтесь в ближайшее заведение первичной медицинской помощи.

Один врач может обслуживать максимум 2000 пациентов. Такое количество пациентов рекомендует Минздрав. Могут быть и исключительные ситуации, например, когда врач работает в селе, где проживает более 2 тысяч человек. Поэтому если вы уверены, что нашли хорошего врача, не теряйте времени, ведь у него может просто не остаться мест для новых пациентов.

Шаг третий - обращайтесь при первой необходимости

Вы сможете обращаться к вашему врачу с любыми вопросами, связанными со здоровьем. Как показывает мировой опыт, большинство проблем со здоровьем могут быть решены на уровне первичного звена, особенно в случае своевременного обращения. Кроме непосредственного обследования и лечения, врачи первичного звена в случае необходимости будут также выдавать направления к узкопрофильным специалистам, выписывать рецепты на лекарства, в т.ч. подпадающих под программу "Доступные лекарства" (бесплатные лекарства в аптеке, за которые платит государство), и любые медицинские справки, например, в бассейн и тому подобное.

Поэтому из этих соображений лучше выбирать врача, который практикует рядом с вами - это сократит затраты времени на дорогу.

Шаг четвертый - не давайте взяток

В 2018 году заведение, в котором работает семейный врач, начнет получать прямую годовую оплату за обслуживание каждого пациента, заключившего с ним договор. Планируется, что в 2018 году средняя выплата на первичном звене составит около 370 грн. на одного пациента, в 2019 - 450 грн. Практика в 2000 пациентов может иметь годовой доход от 740 000 грн. до 1000000 грн. в 2018-м и от 900 000 до 1200000 грн. в 2019-м. В этот бюджет входят аренда офиса, оплата работы врача, медсестры (фельдшера), простые расходные материалы и частичное покрытие анализов. Около половины этих средств - расходы практики, все остальное - зарплата работников (врача, медсестер, фельдшеров).

По этим тарифам заведениям первичной медицинской помощи будет платить ГОСУДАРСТВО - именно для того, чтобы у медицинских работников были достойные зарплаты и чтобы эти деньги НЕ платили пациенты, как это происходит сейчас. Поэтому идя к врачу, помните, что это не бесплатная услуга, которую вы положить "благодарность" в карман врачу. Это медицинская услуга, за которую заплачено из ваших налогов

comments powered by Disqus