STATUS QUO

Депутатів тепер можна наказувати - у Львові затвердили новий статут міста

У Львові затвердили новий статут міста. Документ передбачає обов'язкові звіти мера, створення наглядових рад при ЛКП та покарання для депутатів за неетичну поведінку. Про це повідомляє ZAXID.NET

Депутати Львівської міськради прийняли новий статут міста. За статут Львова під час сесії 7 грудня проголосували 46 депутатів Львівської міської ради.

Статут Львова є основним документом міста, в якому описані повноваження органів влади, права і обов'язки мешканців міста та способи їх долучення до управління містом. На відміну від попереднього статуту, прийнятого у 2002 році, тут також є детальний опис того, як мають звітувати перед мешканцями мер та депутати міськради. Цікаво також, що у новому статуті Львова немає згадки про Рудно, Брюховичі та Винники, які, згідно з попереднім статутом, підпорядковуються трьом районам міста.

Загалом статут має вищу юридичну силу з-поміж всіх інших актів, виданих міськрадою, міським головою чи іншими органами і посадовими особами міста.

У новому статуті чітко встановлено, що Днем Львова є перша неділя травня (раніше просто зазначалося, що цей день встановлює міськрада або мер). У документі тепер не лише названі символи міста (Герб, Великий герб та хоругви ЛМР), а є також їх офіційні зображення. Статут описує структуру влади у місті, права і обов'язки мешканців, депутатів міськради та міського голови. Тут також з'явилася окрема стаття, присвячена етиці депутатів, за порушення якої їх можуть позбавити права виступати на сесіях.

Так, депутатам міськради радять утримуватися від заяв та вчинків, що можуть компрометувати Львів чи Україну, від публічних образ, від поширення недостовірної інформації, блокування роботи міськради, а також від подарунків чи гонорарів за виконання своїх повноважень. У випадку порушення етики депутата можуть позбавити права виступати впродовж п'яти засідань міськради. Цікаво також, що покарання за порушення депутатом етики можуть застосувати і на прохання не менше 75 мешканців Львова (їм потрібно буде звернутися із письмовою заявою до депутатської комісії законності та депутатської діяльності).

У статуті також прописаний порядок подачі електронних петицій, колективних звернень, місцевих ініціатив та інших звернень, на які міськрада обов'язково має дати відповідь. Тут викладений порядок проведення громадських слухань (зараз їх проведення регулюється тимчасовим положенням), а також консультацій з громадськістю. При цьому передбачено, що у випадку прийняття статуту, стратегії розвитку міста, затвердженні бюджетної резолюції, бюджету розвитку, прийнятті регуляторних актів та вирішення питання про встановлення у місті екологічно небезпечних об'єктів, проведення консультацій з громадськістю є обов'язковими.

Згідно з документом, міський голова щороку до 30 квітня під час відкритої зустрічі має звітувати перед львів'янами про виконання бюджету, стратегії розвитку міста, розповідати про плани на наступний рік та відповідати на питання мешканців міста. А до 31 березня кожного року мають пройти аналогічні звіти виконавчих органів міськради, комунальних підприємств та депутатів Львівської міськради.

Також новим статутом передбачено створення наглядових рад комунальних підприємств, до яких можуть входити мешканці міста. Однак детальний порядок утворення наглядових рад ЛКП ще мають затвердити депутати міськради.

Зазначимо, у січні 2010 року депутати вже приймали оновлений статут міста, однак він так і не набув чинності, оскільки управління юстиції його не зареєструвало. Весною 2016 року Львівська міська рада створила робочу групу, яка більше року готувала новий статут міста. Після підготовки проект документу виносили на громадські слухання, однак двічі ці слухання зривали активісти.


Во Львове утвердили новый устав города. Документ предусматривает обязательные отчеты мэра, создание наблюдательных советов при ЛКП и наказание для депутатов за неэтичное поведение. Об этом сообщает ZAXID.NET

Депутаты Львовского горсовета приняли новый устав города. За устав Львова во время сессии 7 декабря проголосовали 46 депутатов Львовского городского совета.

Устав Львова является основным документом города, в котором описаны полномочия органов власти, права и обязанности жителей города и способы их добавления к управлению городом. В отличие от предыдущего устава, принятого в 2002 году, здесь также есть детальное описание того, как должны отчитываться перед жителями мэр и депутаты горсовета. Интересно также, что в новом уставе Львова нет упоминания о Рудно, Брюховичах и Винниках, которые, согласно предыдущему уставу, подчиняются трем районам города.

В целом, устав имеет высшую юридическую силу среди всех других актов, изданных горсоветом, городским головой или другими органами и должностными лицами города. В новом уставе четко установлено, что днем ​​Львова является первое воскресенье мая (раньше просто отмечалось, что этот день устанавливает горсовет или мэр). В документе теперь не только названы символы города (Герб, Большой герб и хоругви ЛГС), а также их официальные изображения. Устав описывает структуру власти в городе, права и обязанности жителей, депутатов горсовета и городского головы.

Здесь также появилась отдельная статья, посвященная этике депутатов, за нарушение которой их могут лишить права выступать на сессиях. Так, депутатам горсовета советуют воздерживаться от заявлений и поступков, которые могут компрометировать Львов или Украине, от публичных оскорблений, от распространения недостоверной информации, блокирования работы горсовета, а также от подарков или гонораров за исполнение своих полномочий. В случае нарушения этики депутата могут лишить права выступать в течение пяти заседаний горсовета. Интересно также, что наказание за нарушение депутатом этики могут применить и по просьбе не менее 75 жителей Львова (им нужно будет обратиться с письменным заявлением в депутатскую комиссию законности и депутатской деятельности).

В уставе также прописан порядок подачи электронных петиций, коллективных обращений, местных инициатив и других обращений, на которые горсовет обязательно должен дать ответ. Здесь изложен порядок проведения общественных слушаний (сейчас их проведение регулируется временным положением), а также консультаций с общественностью. При этом предусмотрено, что в случае принятия устава, стратегии развития города, утверждении бюджетной резолюции, бюджета развития, принятии регуляторных актов и решения вопроса об установлении в городе экологически опасных объектов, проведение консультаций с общественностью являются обязательными.

Согласно документу, мэр ежегодно до 30 апреля во время открытой встречи должен отчитываться перед львовянами об исполнении бюджета, стратегии развития города, рассказывать о планах на следующий год и отвечать на вопросы жителей города. А до 31 марта каждого года должны пройти аналогичные отчеты исполнительных органов горсовета, коммунальных предприятий и депутатов Львовского горсовета.

 

Также новым уставом предусмотрено создание наблюдательных советов коммунальных предприятий, в которые могут входить жители города. Однако детальный порядок образования наблюдательных советов ЛКП еще должны утвердить депутаты горсовета.

Отметим, в январе 2010 года депутаты уже принимали обновленный устав города, однако он так и не вступил в силу, поскольку управление юстиции его зарегистрировало. Весной 2016 Львовский городской совет создал рабочую группу, которая больше года готовила новый устав города. После подготовки проект документа выносили на общественные слушания, однако дважды эти слушания срывали активисты.

 

comments powered by Disqus